אוניברסיטת תל-אביב

בית הספר למדעי התרבות

היחידה למחקר התרבות

מקראה במחקר התרבות, א':

טקסטים קלאסיים במחקר התרבות

 

ד"ר דפנה הירש, עורכת

(2006–2012)

פרופ' רקפת סלע-שפי, עורכת

(1998–2005)

© כל הזכויות שמורות 1998–2013

טקסטים המסומנים בכוכבית נגישים מהספרייה האלקטרונית של היחידה.

 

1. התרבות כאובייקט למחקר: מבוא

Kroeber, A.L. and Kluckhohn, Clyde. 1952. A Critical Review of Concepts and Definitions. New York: Vintage Books.

 

[*] אלגזי, גדי. 1997. "גיבורי תרבות ועבודת גיבורים". זמנים, 58: 40-47.

 

[*] מאלווי, לורה. 2006 (1975). "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי". תרגם: רועי רוזן. בתוך: ללמוד פמיניזם: מקראה. עורכות: דלית באום ואחרות. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 118–133.

 

[*] Radway, Janice. 1995 (1984). “Interpretive Communities and Variable Literacies: The Functions of Romance Reading”. In: A Cultural Studies Reader: History, Theory, Practices. Eds. Jessica Munns and Gita Rajan, London and New York: Longman, pp. 334-350.

 

 

2. תפיסות יסוד בתיאוריות המודרניות של התרבות: סמיוטיקה, סטרוקטורליזם, הטרוגניות ודינאמיות

 

[*] Saussure, Ferdinand de. 1988 (1916). "The Object of Study"; "Nature of the Linguistic Sign". Trans. Roy Harris. In: Modern Criticism and Theory (a Reader). Ed. David Lodge. (London & New York: Longman): 2-14.

[*] דה סוסיר, פרדינן. 2005 (1916). קורס בבלשנות כללית. תל-אביב: רסלינג, מבוא – "פרק 3: מושא הבלשנות", עמ' 55-44; חלק ראשון – פרק 1: "טיבו של הסימן הלשוני", עמ' 123-117; חלק שני – פרק 4: "הערך הלשוני", עמ' 190-177.

 

[*] Bogatyrëv, Peter 1976 (1936). "Costume as a Sign". In: Semiotics of Art: Prague School Contribution. Eds. Matejka, L. and Titunik, I.R.. Boston: MIT Press, pp. 13-20.

 

[*] יאקובסון, רומאן. 1986 (1969). "על כמה אספקטים בלשניים של התרגום". בתוך: סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה. מבחר מאמרים. עורכים איתמר אבן-זהר וגדעון טורי. תל-אביב: מכון פורטר והקיבוץ המאוחד, עמ' 123–12.

 

[*] בארת, רולאן. 1998 (1957). מיתולוגיות. תרגם: עידון בסוק, תל אביב: בבל, "רומנים וילדים", עמ' 74-72; "בישול מקושט", עמ' 161-159; "פוטוגניות אלקטורלית", עמ' 200-198; "המשפחה הגדולה של בני האדם", עמ' 216-213.

 

[*] Lotman, Jurij M. 1976 (1974). "On Reduction and Unfolding of Sign System (The Problem of 'Freudianism' & Semiotic Culturology)". In: Semiotics and Structuralism. Ed. Baran, H.. N.Y.: Art & Science Press, pp. 301-309.

 

 

[*] Hodge, Robert and Gunther Kress. 1988. Social Semiotics. Ithaca: Cornell UP, chapter 2: "The Founding Fathers Revisited," pp. 13-36.

 

[*] Eco, Umberto. 1985. "How Culture Conditions the Colours We See". In: On Signs. Ed. Marshall Blonsky. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 157-175.

 

[*] Levi-Strauss, Claude. 1960. “The Family”. in Man, Culture and Society. Ed. Harry L. Shapiro, New York: Oxford UP, pp. 261-285.

 

[*] Mintz, Sidney W. 1982. “Culture: An Anthropological View”, The Yale Review, 71: 499-512.

 

 

3. הרפרטואר ושאלת הדגמים בתרבות

 

[*] Even-Zohar, Itamar. 1990. "The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine: 1882-1948". Polysystem Studies (=Poetics Today 11:1): 175-194.

 

[*]  אבן־זהר, איתמר. 1980. "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ־ישראל, 1882-1948", קתדרה, 16: 165-189.

 

[*] Even-Zohar, Itamar. 1997. "Factors and Dependencies in Culture". Canadian Review of Comparative Literature, 24 (1): 15-34.

 

[*] Sela-Sheffy, Rakefet. 1997. "Models and Habituses: Problems in the Idea of Cultural Repertoires". Canadian Review of Comparative Literature, 24(1): 35-47.

 

[*] Swidler, Ann. 1986. "Culture in Action: Symbols and Strategies." American Sociological Review, 51: 273-286.

[*] סוידלר, אן. 2004 (1986). "התרבות בפעולה: סמלים ואסטרטגיות". תרגמה: אורית פרידלנד. בתוך: תקשורת כתרבות, כרך א': טלוויזיה כסביבה של תרבות היום-יום. ערכו: תמר ליבס ומירי טלמון. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 102-77.

 

[*] Frykman, Jonas. 1987 (1979). "The Cultural Basis of Physical Aversion". In: Jonas Frykman and Orvar Löfgren. Culture Builders. Trans. Alan Crozier. New Brunswick and London: Rutgers University Press, pp. 157-173.

 

[*] Frykman, Jonas. 1987 (1979). “Bourgeois Discipline” (excerpts), In: Jonas Frykman and Orvar Löfgren. Culture Builders. Trans. Alan Crozier. New Brunswick and London: Rutgers University Press, pp. 250-263.#

 

[*] Hofstede, Geert 1997 [1991]. "Levels of culture". In Idem. Cultures and Organizations: Software of the Mind - Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw Hill, pp. 3-19.

 

4. אידיאולוגיה, הגמוניה, שיח

 

[*] איגלטון, טרי. 2006 (1991). "אסטרטגיות אידיאולוגיות", בתוך אידיאולוגיה: מבוא. תרגם: אורן מוקד, תל-אביב: רסלינג, עמ' 41–69.#

 

[*] מארכס, קארל 1983 (1846). "האידיאולוגיה הגרמנית (קטעים)". בתוך: קארל מארכס: מבחר כתבים פוליטיים – מאה שנה לפטירתו, ערך: אברהם יסעור, תל-אביב וחיפה: הקיבוץ הארצי ואוניברסיטת חיפה, עמ' 154-136.

 

[*] מארכס, קארל 1983 (1846). "לביקורת הכלכלה המדינית (מתוך ההקדמה)". בתוך: קארל מארכס: מבחר כתבים פוליטיים – מאה שנה לפטירתו, ערך: אברהם יסעור, תל-אביב וחיפה: הקיבוץ הארצי ואוניברסיטת חיפה, עמ' 260-257.

 

[*] Williams, Raymond 1977. “Base and Superstructure”, extracts from Marxism and Literature, part II, chapter 1, Oxford: Oxford UP; reprinted in: Cultural Sociology, ed. Lyn Spillman, Oxford: Blackwell, pp. 56-62.

 

[*] גרמשי, אנטוניו. 2004. על ההגמוניה: מבחר מתוך 'מחברות הכלא'. תרגם: אלון אלטרס. תל-אביב: רסלינג, "על אופן כינונם של האינטלקטואלים", עמ' 41-35; 'סוגיית ה'אדם הקולקטיבי או סוגיית ה'קונפורמיזם החברתי', עמ' 101-100; "דעת קהל", עמ' 130-129.

 

Gramsci, Antonio. 1988. A Gramsci Reader: Selected Writings, 1916-1935. Ed. David Forgacs, London : Lawrence and Wishart, pp. 189-199; 121-141.

 

[*] Willis, Paul. 1977. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Aldershot: Gower, pp. 89-116, 147-159.

 

פוקו, מישל 2005 (1970). סדר השיח, תרגם: נועם ברוך, תל-אביב, בבל.

 

5. שדה והביטוס: הסוציולוגיה של פייר בורדייה

 

Bourdieu, Pierre 1990 (1980). “Objectification Objectified”. In idem. The Logic of Practice. Trans. Richard Nice. Stanford: Stanford UP, pp. 30-41.

 

[*] בורדייה, פייר 2004. "על כמה מתכונות השדה". בתוך בורדייה, פייר 2004, שאלות בסוציולוגיה. ערכה ז'יזל ספירו. תל-אביב: רסלינג, עמ' 113–119.

 

[*] "המטמורפוזה של הטעם". בתוך בורדייה, פייר 2004, שאלות בסוציולוגיה. עורכת ז'יזל ספירו. תל-אביב: רסלינג, עמ' 155–164.

 

Bourdieu, Pierre, 1990 (1980). “Structures, Habitus, Practices”. Idem. The Logic of Practice. Trans. Richard Nice. Stanford: Stanford UP, pp. 52-65.

 

[*] Sela-Sheffy, Rakefet. 1997. "Models and Habituses: Problems in the Idea of Cultural Repertoires". Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée. 24(1): 35-47.

 

[*] Algazi, Gadi, 2002. “Food for Thought: Hieronymus Wolf Grapples with the Scholarly Habitus”. In: Egodocuments in History: Autobiographical Writing in its Social Context Since the Middle Ages. ed. Rudolf Dekker, Hilversum: Verloren, pp. 21-44.