תכנית הכשרה יסודית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

 

מטרת הלימודים:

מטרת הלימודים היא להקנות הכשרה מעמיקה ומקיפה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ולעובדים סוציאליים-פסיכיאטריים.

המציאות בה אנו חיים כמטפלים, הן זו ה"עובדתית" הנפרשת לפנינו בעבודתנו היומיומית והן זו התיאורטית, האמורה לסייע לנו בהבנה טובה של תופעות נפשיות ואינטראקציות אנושיות, נעשית מורכבת יותר ויותר.

אנו רואים את התכנית להכשרה בפסיכותרפיה כנוטלת חלק בתהליך עיצוב אישיותו הטיפולית של הסטודנט. לשם כך מושם דגש הן על פסיכותרפיה אישית, הדרכה אישית וקבוצתית, התנסות קבוצתית וליווי אישי של כל סטודנט במהלך לימודיו, והן על חשיבה תיאורטית מקיפה ומעמיקה.

התכנית מכוונת לחשוף את הלומד למורכבות החשיבה הפסיכואנליטית על קולותיה השונים, תוך התבוננות רציפה בקליניקה של כל אחד מאתנו. ברצוננו להיות מעין סדנא לפיתוח קול טיפולי. רב קוליות זו באה לידי ביטוי גם בהרכב סגל ההוראה וההדרכה, בתכני הקורסים המוצעים הן כקורסי חובה והן כקורסי בחירה, ובאופן בו מעוצבת תכנית ההוראה. קולם של הסטודנטים הנו מרכיב בחשיבה על התכנית עצמה.

 

תנאי רישום וקבלה

רשאים להירשם מועמדים שאין לגביהם מניעה חוקית לעסוק בפסיכותרפיה*:

א. רופאים: רופאים, בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר או מתמחים בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר לאחר שנת התמחות ראשונה לפחות. עדיפות תינתן לאלו שסיימו השתלמות בפסיכותרפיה במסגרת לימודי המשך בפסיכיאטריה.

 

ב. פסיכולוגים: פסיכולוגים קליניים, או פסיכולוגים, בעלי תואר שני בפסיכולוגיה במסלול הקליני, הנמצאים במהלך התמחותם בפסיכולוגיה קלינית שנה אחת לפחות, במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית.

ג. עובדים סוציאליים: עובדים סוציאליים, בעלי תואר שני במסלול "בריאות הנפש", לאחר שלוש שנות ניסיון בפסיכותרפיה בהיקף של ½ משרה לפחות, במוסדות מוכרים להתמחות בפסיכיאטריה או בפסיכולוגיה קלינית, ואשר בזמן פנייתם עובדים במוסדות אלו.

 

מכל מועמד נדרשת פסיכותרפיה אישית.

 

טפסי הרשמה ניתן לקבל במזכירות התכנית מיום הופעת המודעות על ההרשמה. הטפסים יישלחו בדואר על פי בקשה. את טפסי ההרשמה והמסמכים הנדרשים יש להגיש עד למועד המצוין במודעה. המועמדים העומדים בקריטריוני קבלה ראשוניים יזומנו לראיון קבלה אישי.

 

*במהלך הלימודים נדרש הסטודנט לעסוק בעבודה פסיכותרפויטית מעשית בשני מטופלים לפחות תחת הדרכה.

 

 

 

מסגרת הלימודים:

תכנית הלימודים השלמה בנויה:

 

I.   מ-24 יחידות לימוד*  סמסטריאליות, הנפרשות בין 3 עד 5 שנים, לפי בחירת הסטודנט.

 

II.  בנוסף, במהלך שלושת שנות הלימוד הראשונות נדרש:

1.   מסלול פסיכותרפיה של המבוגר: שתי פסיכותרפיות של מבוגרים (לפחות) בכל שנת לימוד.

       מסלול פסיכותרפיה של הילד: שתי פסיכותרפיות של ילדים או מתבגרים (לפחות) בכל שנת לימוד.

 

2.  הדרכה אישית וסמינר קליני (ייחודי לכל מסלול) בכל שנת לימוד.

 

3.  בסוף כל שנת לימוד יש להגיש סיכום טיפול שהובא להדרכה אישית או הצעה לעבודת גמר

     (שנה ג'), ראה ע'  14-12.

 

III. במהלך השנה יתקיימו ימי עיון והרצאות לסגל, בוגרים ולתלמידי התכנית.

 

IV. עם סיום הלימודים יש להגיש עבודת גמר, ולאחר ההגנה עליה, התלמיד/ה יהיה זכאי לתעודה בפסיכותרפיה.

 

כל שיעורי החובה מתקיימים בימי ב'. לימודי הבחירה המתקיימים ביום ב' מיועדים לשנים ב'-וג' בלבד, לימודי הבחירה ביום ה' מיועדים לכל התלמידים. כמו כן בחופשה בין הסמסטרים ובתחילת חופשת הקיץ מתקיימים סמינרים מרוכזים.

 

הרשמה:

ההרשמה היא לשני הסמסטרים (כולל סמינר מרוכז) ומתקיימת לפני תחילת שנת הלימודים, בפגישה עם חברי ועדת הוראה, אשר נותנים יעוץ בהתאמת מערכת קורסים אישית לתלמיד. סדר הזימון לייעוץ נקבע לפי הניקוד (מספר יחידות לימוד) שהתלמיד צבר במשך השנים הקודמות.

כמו כן, חובה על התלמידים הנרשמים לשנים ב', ג' ו- ד' להגיש סיכום טפול או הצעה לעבודת הגמר ביום הייעוץ (ראה עמודים 14-12). תלמידים, אשר טרם הגישו סיכום טיפול/הצעה לעבודת הגמר, יוזמנו לייעוץ לאחר הגשת סיכום טיפול במועד מאוחר יותר - אך תשלל מהם האפשרות לבחירה מוקדמת של הקורסים בהתאם  לניקוד הנצבר.

 

במהלך שנה"ל ניתן להשתתף בסמינר מרוכז (סדנא) אחד בלבד, למעט סדנאות חובה.

קורס/סמינר מרוכז בו ירשמו פחות מ-12 משתתפים, לא ייפתח.

 

ניתן לערוך שינויים בתכנית הלימודים עד השבוע השני בסמסטר. ניתן לבטל השתתפות בסמינר מרוכז בחופשת הסמסטר עד שבועיים לפני סוף הסמסטר הראשון.

ההרשמה להמשך הלימודים מותנית במילוי כל דרישות התכנית.

 

*המעונינים יוכלו להוסיף יחידות לימוד בהתאם לעניין אישי ובתוספת תשלום (הסדר התשלום ראה בעמ' 10)


תנאי תשלום*:

א.  שכר הלימוד בעבור 24 הנקודות הנדרשות, כולל ההדרכה האישית, הוא כדלהלן:

 

שכר לימוד מלא

 

שנה  א'

שכר לימוד מלא

 

שנה  ב'

שכר לימוד מלא

 

שנה  ג'

 

ב.  תלמידים שלא משלימים את 24 הנקודות הנדרשות בשלוש שנים ומפצלים לימודיהם עד חמש שנות לימוד, ישלמו:

 

25%  שכר לימוד

 

שנה ד'

25%  שכר לימוד

 

שנה ה'

 

ג.  המשך ההדרכה האישית בסמסטר קיץ (לבחירה)  מותנה בתשלום נוסף.

ד.  השתתפות בלימודים מעבר ל-24 יחידות הלימוד הנדרשות מותנת בתשלום נוסף בעבור כל קורס.

 

ה.  הגשת עבודת גמר לאחר סיום חובות השמיעה כרוכה בתשלום.

 

התשלום הנו עבור כל שנה"ל ויש להסדירו ביום הרישום. ניתן לחלקו עד 6 תשלומים שווים לפקודת אוניברסיטת תל אביב. הרישום יתקיים בין התאריכים 5-8/07/2004.

 

קיימת אפשרות למתן הקלות בשכ"ל ע"י הענקת מלגה: את הבקשה (בצירוף תלוש משכורת או אישור ממס ההכסה) יש להגיש בכתב לועדת מלגות עד התאריך 10/09/2004.

 

תלמיד, אשר שילם שכ"ל כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר התשלום, למעט 50%  משכ"ל לסמסטר א'.

 

*לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה לתכנית.

 

 

סמינרים:

הסמינרים מתחלקים לחובה ובחירה.

נדרשת נוכחות ב-80% לפחות מהפגישות בכל סמינר.

נדרשת קריאת מאמרים מתוך הביבליוגרפיה המומלצת על ידי המורים.

 


פגישות עם מורה מלווה:

במשך שלוש השנים הראשונות ללימודים מלווים חברי ועדת ההוראה כל שנתון לאורך הלימודים. ביום ב' 17/01/2005 (שבוע לפני סיום סמסטר א') וביום ב' 23/05/2005 (שבוע לפני סיום סמסטר ב') בין השעות 18:30-19:15 יערכו מפגשים קבוצתיים בין המורים המלווים לבין התלמידים של כל  השנתון. הדרכה קבוצתית באותם הימים תתקיים בין השעות 19:30-21:00.

 

בנוסף, כל תלמיד/ה יכול/ה  ליזום פגישה עם המורה המלווה (הטיוטור) של השנתון,לפי הצורך. הטיוטורים הם:

 

 

 

 

ד"ר  א.  טרבס

ד"ר  מ.  גרנק

גב'  ס.  וולקוביץ

שנה  א:

 

גב'   מ.  שכטר

גב'   ד.  טופילסקי

גב'  צ. אייזן

שנה  ב:

ד"ר  ה.  שור

מר   מ.  לנדאו

ד”ר  ר.  לזר

גב'   ס.  וולך

שנה  ג:

 

 

 

הדרכה וסיכומה:

התלמיד ישתתף בהדרכה אישית וקבוצתית בשלוש שנות הלימוד הראשונות על בסיס שבועי. לכל סטודנט יקבע בעת הרישום מדריך אישי. ההדרכה האישית תחל עם פתיחת שנה"ל ותסתיים בסוף חודש יוני. קיימת אפשרות להמשיך הדרכה אישית בסמסטר קיץ (בהסכמה הדדית של המדריך והמודרך ובתוספת תשלום). בתום כל שנת הדרכה אישית יש להגיש עבודה מסכמת בהסוואת הפרטים המזהים את המטופל/ת.

הנחיות לכתיבת: א) סיכום טיפול בסיום שנים א-ב, ב) הצעה לעבודת גמר בסיום שנה ג',

                        ג) עבודת גמר בסיום הלימודים, ראה בנספחים בעמ' 63-64.

 

 

קבלת תעודה

סטודנט/ית, אשר סיים/ה את כל חובותיו/ה לתכנית, עמד/ה בהגנת העבודה עד סוף חודש אפריל ומסר/ה את עבודתו/ה בהדפסה סופית כנדרש בשלושה עותקים,  זכאי/ת לתעודה.

 

טקס הענקת התעודות מתקיים בשבוע השני לאחר תחילת שנת הלימודים העוקבת.

 

 

 


הקורסים הנדרשים

 

א.  קורסים תיאורטיים וקליניים (חובה ובחירה)

ב.  סמינרים קליניים (חובה)

 

א.  קורסים תיאורטיים וקליניים

 

במסלול למטפלים במבוגרים התכנית כוללת 14 יחידות לימוד בקורסי חובה תיאורטיים וקליניים ו-10 יחידות לימוד בקורסי בחירה (קורסי חובה וקורסי בחירה משותפים לשני המסלולים).

 

במסלול למטפלים בילדים ונוער התכנית כוללת 14 יחידות לימוד בקורסי חובה תיאורטיים וקליניים ו-10 יחידות לימוד בקורסי בחירה. בנוסף, תתקיים סדנא לתלמידי שנה א' במסלול, וסדנא לתלמידי שנה ב'. כמן כן יתקיימו מספר מפגשים ייחודיים למסלול, בהם ידונו הצגות מקרים של הטיפולים בילדים ונוער.

 

 

I.                    קורסי חובה:

ד"ר ה. שור

שנתי

 מושגי יסוד בפסיכותרפיה

שני המסלולים

שנה א':

ד"ר מ. גרנק

סמסטר א'

 החשיבה של ז. פרויד

 

 

מר י. דורבן

סמסטר ב'

 החשיבה של מ. קליין

 

 

ועדת האתיקה

סדנא מרוכזת

 דילמות אתיות בהכשרת  המטפלים

 

 

גב' ס. וולקוביץ

סמינר מרוכז

המשחק - כלי אבחוני וטיפולי*

מסלול הילדים:

 

 

 

 

 

 

מר י. חזן

סמסטר א'

פסיכולוגיית העצמי

שני המסלולים:

שנה ב':

גב' י. טריאסט

סמסטר ב'

קריאה בכתבי ד. וויניקוט

 

 

גב' צ. אייזן

סמינר מרוכז

עבודה עם הורים*

מסלול הילדים:

 

 

 

 

 

 

ד"ר ר. לזר

שנתי

 האפשרי והבלתי אפשרי במפגש הטיפולי

 שני המסלולים:

שנה ג':

 

*חובה לתלמידים במסלול למטפלים בילדים ונוער, בחירה ליתר התלמידים.

 השתתפות בסדנאות החובה אינה מקנה ניקוד ומאפשרת השתתפות בסדנאות בין הסמסטרים

 

 


II.  קורסי בחירה

בקורסי בחירה קיימות 4 חטיבות.

כל "חטיבה" כוללת מספר קורסים, המייצגים אספקטים שונים של נושא החטיבה. קורסים מסוימים מהווים מבוא לתת-נושא ודרושים לקורס המשך באותו תת-נושא.

 

השתתפות בקורסים, השייכים לחטיבות השונות, מיועדת לאפשר במהלך הלימודים מפגש חוזר "שתי וערב" עם נושאים שונים כדי להגיע לאינטגרציה והעמקה.

 

 

1. הוגי דעות ותאורטיקנים:

מטרי

י.

מר

וויניקוט: קריאה פסיכואנליטית ובודהיסטית          (סמינר קיץ מרוכז)

מנדלוביץ

ש.

ד"ר

"איש הזאבים" בראי הזמן – גלגולו של תיאור מקרה

נילמן

א.

ד"ר

ביון: נקודות ציון בתיאוריה ובטכניקה

פריאל

ב.

פרופ'

וויניקוט וממשיכיו                                                 (סמינר מרוכז)

 

 

2. טכניקה   וקליניקה:

בן-יקר

מ.

ד"ר

מודל פסיכודינמי אינטגרטיבי - יישומים קליניים        (סמינר מרוכז)

ד"ר א. טרבס, גב' א. ברקן

אופנויות השיחזור בטיפול הפסיכואנליטי

לוי

ד.

ד"ר

הטראומה הנפשית כזיכרון ללא מילים - תיאוריה וטיפול

לנדאו

מ.

מר

סמינר קליני

פלורסהיים

ד.

גב'

תקוה כגורם מחולל שינוי בטיפול או אשליה        (סמינר מרוכז)

קלנר

נ.

גב'

פירוש החלומות: אכן, דרך המלך!

שכטר

מ.

גב'

התפתחות ושינויים במושג "המערך הטיפולי" (setting)

 


3. ילדות והתפתחות

אייזן

צ.

גב'

עבודה עם הורים*1                                             (סמינר מרוכז)

בניה

צ.

גב'

פסיכותרפיה פסיכואנליטית של הילד                      (סמינר מרוכז)

פרופ' י. גמפל, גב' נ. הולר

פסיכואנליזה עם ילדים                                         (סמינר מרוכז)

וולך

ס.

גב'

כשהגוף מדבר: סיפור ללא מילים

וולקוביץ

ס.

גב'

המשחק - כלי אבחוני וטיפולי**1                           (סמינר מרוכז)

זופניק

מ.

גב'

המיניות הנשית

מילר

נ.

גב'

תצפיות בתינוקות

צדוק

ט.

גב'

טיפול בילדים עם פתולוגיות עמוקות

שלקס

א.

גב'

חרדות ראשוניות והישרדות נפשית מולן: בחיים, בטיפול

 

*   חובה לשנה ב' במסלול ילדים, הוא גם קורס בחירה ליתר התלמידים במסלול מבוגרים

** חובה לשנה א' במסלול ילדים, הוא גם קורס בחירה ליתר התלמידים במסלול מבוגרים

1  השתתפות בשני הסמינרים אינה מקנה ניקוד וכן מאפשרת השתתפות בסדנאות בין הסמסטרים.

 

 

4. טיפול קבוצתי:

גב' נ. זיידמן, גב' ד. טופילסקי

התנסות קבוצתית: חוויה ולמידה

 

 

*****

 

כתיבת עבודות גמר:

גלבוע

ד.

ד"ר

סדנא לעבודות גמר

 

*****

 

ב.  סמינרים קליניים

ח. ריינשרייבר

גב'

ד. טופילסקי

גב'

צ. אייזן

גב'

 

 

מבוגרים:

שנה א'

 

 

 

 

 

 

א. מילר

גב'

    ילדים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה. שור

ד"ר

ר. לזר

ד"ר

א. לאור

גב'

 

 

מבוגרים:

שנה ב'

 

 

 

 

 

 

ט. צדוק

גב'

    ילדים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ. שכטר

גב'

צ. סגל

ד"ר

מ. גרנק

ד"ר

 

 

מבוגרים:

שנה ג'

 

 

 

 

 

 

י. מילר

מר

    ילדים:

 

 


.I קורסי החובה

 

שנה א'  מסלול פסיכותרפיה של המבוגר ופסיכותרפיה של הילד

 

מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

ד"ר ה. שור

בקורס יובאו לדיון מושגי יסוד מרכזיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. מושגים אלה יכללו את יסודות הטיפול כגון: המערך הטיפולי (setting) ומרכיבי מערכת היחסים מטפל-מטופל (העברה, העברה נגדית, ברית טיפולית ו-real relationship). כמו כן יועלו לדיון מושגים נוספים כגון: תפקידי הפירוש והתערבויות אחרות והחוויה האמפתית כגורמים מרפאים, acting out, enactment, רגרסיה והכלה. הסמינר יתבסס על מאמרים נבחרים ועל ספריהם של:

J. Sandler, C. Dare, A. Holder.  The patient and the analyst.

H. Etchegoyen.  The fundamentals of psychoanalytic technique.

 

כמו כן, נקרא מבין המקרים של פרויד ומהמאמרים הטכניים שלו.

בסמסטר השני, הקריאה תתמקד יותר על הספרות הפוסט פרוידיאנית, דרך תיאורטיקנים וויניקוטיאניים, קוהוטיאנים ואינטר-סוביקטיים.

באופן כללי נעבוד דרך קריאת מאמרים, הדגמות קליניות ודיונים, ננסה להתעמק במשמעויות השונות, ההיסטוריות, התיאורטיות, האישיות ואף הרגשיות של המושגים. נבחן גם מתי מושגים אלו עוזרים לנו "להבין" יותר טוב את התהליך הטיפול ומתי השימוש בהם "מפריע" בהבנה.

 

 

ד"ר מ. גרנק – פרויד ופסיכואנליזה

 

הקורס יעקב אחרי התפתחותה של התורה הפרוידיאנית על רקע חייו של פרויד.

נתמקד במיוחד סביב תורת הפיתוי ותורת הדחפים, מנגנון הנפש והמודל הטופוגרפי הראשון, המטאפסיכולוגיה, המודל הטופוגרפי והשני (מודל סטרוקטורלי), ולכניסת דחף המוות.

 

מומלץ לקרא פריט אחד (או יותר...) מהספרים הנ"ל לפני תחילת הקורס:

Gay, P.

(1989) Freud, a life for our time. Anchor Books, NY

Jones, E.

(1953-1957) The life and work of Sigmund Freud. Basic Books, NY. 3 vol.

Sulloway, F

(1979) Freud, biologist of the mind. Basic Books, NY.

 

 


מר י. דורבן מלאני קליין

מטרת הסמינר היא לערוך היכרות עם המחשבות והרעיונות המרכזיים בתיאוריה של מלאני קליין והאופן בו התפתחו במהלך חייה ועד היום. ננסה, בין השאר, גם לעמוד על תרומתה הייחודית לתיאוריה ולפרקטיקה הפסיכואנליטית והשינוי שהכניסה בהן.

במהלך הקורס תיערך קריאה בעבודותיה של קליין ובכמה מאמרים עכשוויים מהאסכולה הקלייניאנית המוסיפים להבנה שלה. יושם דגש על היכרות מושגי היסוד בתיאוריה, דהיינו:

Early Oedipus, The Death Instinct, Positions, Early Anxiety Situations, Projective Identification. 

הקורס יתבסס על קריאה משותפת של המאמרים ודיון בהם, וכן על הבאת חומרים קליניים וחוויתיים אישיים.

לשיעור הראשון יש לקרוא את המאמר של מ. קליין: העקרונות הפסיכולוגיים של אנליזה מוקדמת (1962).  מתוך מ. קליין - כתבים נבחרים. ת"א, תולעת ספרים 2002. עמ' 41-52.

 

 

 

צוות ועדת האתיקה - דילמות אתיות בהכשרת מטפלים

(סדנא מרוכזת)

מטרת המפגש היא לחשוב עם תלמידים ועם מנחים מוועדת אתיקה של התכנית על מספר דילמות אתיות, מתוך מכלול הדילמות שעולות בתהליך הכשרת המטפלים. המפגש יפתח במבוא, בהמשך נעבוד בקבוצות על דילמות שנבחר ובסוף נסכם את הרעיונות המרכזיים שעלו במשך הסדנא.  המשתתפים מתבקשים לקרוא לפני המפגש:

1.       הקוד האתי  של התכנית לפסיכותרפיה.

2.                ויצטום א., מרגולין י. (2002). תיאורי מקרה לשמירת הסודיות והפרטיות של מטופלים. שיחות. כ'  ט"ז.

3.                רובין ש. (1998). איזון בהדרכה בפסיכותרפיה: מחויבות למטפל ומחויבות למטופל. שיחות. כ'  י"ב

 

מנחים: ד"ר א. אביב, ד"ר ד. גלבוע, גב'  ת. מיכאלסון, גב' נ. עציון, ד"ר ש. פניג, גב' נ. קליין, גב' א. שנבל.

יום ב' 24/01/2005, 15:00-20:30.

 

 

 


שנה א'  מסלול פסיכותרפיה של הילד

 

גב' ס. וולקוביץ  – המשחק: כלי אבחוני וטיפולי*

(סמינר מרוכז)

השעה הטיפולית מהווה מפגש תקשורתי בין מטפל למטופל. שני עולמות פנימיים בהזנה משחקית. המשחק הוא הכלי, דרכו אנו מגלים את הארגון הייחודי של כל ילד, טיב היחסים האובייקטליים שהוא קושר, חרדות, הגנות, ארגון העצמי, פנטזיות לא מודעות ויכולתו היצירתית. נתעמק במושג "משחק" מבחינה פסיכואנליטית ונעקוב אחרי הופעתו בשלבים השונים של ההתפתחות הרגשית. דרך חומר תיאורטי וקליני נחשוב על המערך הטיפולי ועל הצורות השונות של הבנת השיח המשחקי במפגש הפסיכותרפויטי הראשון עם הילד.

יום ב' 6/06/2005, 15:00-20:00; יום ג' 7/06/2005 09:30-14:00.

 

*בחירה ליתר התלמידים

 

 

 

שנה ב'  מסלול פסיכותרפיה של המבוגר ופסיכותרפיה של הילד

 

מר י. חזן - פסיכולוגית העצמי של היינץ קוהוט

בסמינר נלמד על:

מושגי היסוד בגישתו של קוהוט: העצמי, העברת זולתעצמי, אמפתיה, כשלון אמפתי.

א)

סוגיות תיאורטיות: מקור התוקפנות, מקום המיניות וצורותיה השונות של ההתנגדות.

ב)

יישום הגישה בטיפול.

ג)

חומר הקריאה יתבסס על עבודותיו של קוהוט ועל מאמרים עכשויים.

 

 

גב' י. טריאסט - מחשבות על התפתחות, פתולוגיה וטיפול מקריאה בכתבי ד.ו.וויניקוט

בקורס נפגש עם מושגים התפתחותיים מרכזיים בחשיבותו של וויניקוט וננסה לגזור מתוכם הן את אופן הבנתו את הפסיכופתולוגיה, והן את מאפייני הסביבה התרפויטית המתבקשת.

דרך הקריאה נעקוב אחר משמעותם והשפעותיהם של מושגים וויניקוטיאנים מרכזיים, כמו החזקה, התפתחות אמוציונאלית פרימיטיבית, סביבה, עצמי כוזב ועצמי אמיתי, מרחב מעברי, שימוש באובייקט, משחק ותחום האילוזיה.

הדיון במאמרים יעשה תוך שימוש בדוגמאות שיובאו על-ידי המשתתפים.

 

 

שנה ב'  מסלול פסיכותרפיה של הילד

 

גב' צבייה אייזן – עבודה עם הורים בפסיכותרפיה עם ילדים*

"ילדיכם אינם ילדיכם / כי פרי געגועי החיים אל עצמם: / באים המה דרככם אך לא מכם, /

חיים עמכם אך אינם שיכים לכם".  (מתוך "הילדים" אשר בספר "הנביא" של גובראן חליל גובראן).

 

המפגש יתמקד במורכבות העבודה עם הורים כמכנסת אליה שאלות תיאורטיות, אודות הקשר הורים-ילדים; שאלות קליניות-פרקטיות, אודות הקשר שלנו עם ההורים בעבודה הטיפולית בילד, ונגישות עולם החוויות הילדי וההורי שלנו בסיטואציה זו.

העבודה במפגש תתבסס על חומר קליני שיובא ע"י המשתתפים בשילוב עם קריאה בספרות הרלבנטית. הרשימה הביבליוגרפית תשלח אל המשתתפים בתחילת שנת הלימודים.

 

*בחירה ליתר התלמידים.

 

 

 

שנה ג'  מסלול פסיכותרפיה של מבוגר ופסיכותרפיה של הילד

 

ד"ר ר. לזר האפשרי והבלתי אפשרי במפגש הטיפולי

(שנתי)

בקורס ננסה לבדוק את מושג הסף הן ביחס לאפשר, למקובל, למותר חברתית, שהפרתו הנה בגדר המגוחך, החושף והמבייש והן ביחס לאסור, לחוק שהפרתו מעוררת אשם והינה בגדר עבירה. ננסה ללמוד את אזור הגבול הנ"ל בהתייחס לפתולוגיה, איתה המטופל בא, לסיטואציה הטיפולית הנבנית במשותף ולהקשר התאורטי-תרבותי מתוכו אנו פועלים ובו אנו מצויים בעבורו.

נמקד את המבט בדרך, בה אנו משתמשים בעצמנו ובאופן, בו אנו חורגים מגבולותינו. מתי אנו נעים מעבר למקובל, מהו המקובל, מהו המותר, ומתי אנו פורצים גבולות אישיים ותיאורטים.

מרצים אורחים: ד"ר ע. אשל, מר י. טמיר, גב' א. לנדאו.

לשיעור הראשון המשתתפים מתבקשים לקרוא פריט ראשון ברשימה ביבליוגרפית.

 


II.  קורסי הבחירה

 

הוגי דעות ותיאורטיקנים

 

מר י. מטרי - וויניקוט: קריאה פסיכואנליטית ובודהיסטית

(סמינר קיץ מרוכז)

 

הקורס יעסוק בניסיון להבין משמעויות שונות מתוך עבודתו וויניקוט,  בנוגע לתהליכי גדילה וצמיחה והטיפול הנפשי, וזאת תוך עיון בכמה ממאמריו. כדי להבין את תרומתו וייחודיות רעיונותיו יוזכרו רעיונות מקבילים של פרויד, קליין, קוהוט, מ. ח'אן, אטווד וסטולורו ואחרים.

במקביל ננסה להרחיב ולחדד את ההסתכלות וההבנה, וזאת בעזרת קטעים מתוך טקסטים פילוסופיים ופסיכותירפויטיים אשר נכתבו על ידי כמה מורים בודהיסטים, החל מהמאות הראשונות לספירה ועד לימינו.

הדיון יתמקד סביב שאלות כגון: מבנה הנפש; הבנת החולי והמצוקה הנפשיים והסבות להם; תהליכי צמיחה, טיפול וריפוי ומטרותיהם; רבדי מציאות נפשית ו"היות" המתקיימים בעת המפגש הטיפולי ומחוצה לו; פוטנציאלים משותפים ושונים אצל המטפל והמטופל ותרומתם האפשרית לתהליך הטיפולי.

ימים ד'-ה' 8-9/06/2005, 09:00-16:30.

 

 

ד" ר ש.מנדלוביץ -"איש הזאבים" בראי הזמן – גלגולו של תיאור מקרה.

שדה הפסיכותרפואטי היחס שבין תיאורי טיפול ותיאוריה הוא מורכב. מאז ראשיתה של הפסיכואנליזה, חלק גדול מההמשגות התיאוריות ׁ((descriptive, מהמודלים, ומהתיאוריות השונות נגזרו באופן ישיר מתיאורים של טיפולים שהפכו, בחלוף הזמן, למקרי יסוד בפסיכותרפיה. כך היה "איש הזאבים" – סיפורה של נוירוזה ילדות" שפורסם ע"י פרויד בשנת 1918. המקרה, המפורט והממושך,הביא, בזמנו, את פרויד להכיר בחשיבות העצומה שיש לאירועי העבר בקביעת ההתנהלות הנפשית של מטופליו, הדגיש את חשיבותה של הפנטזיה המינית בפתולוגיה הנפשית וציין (בדומה למקרים אחרים של פרויד) את המשמעות המיוחדת שיש לחלום בטיפול האנאליטי.

מרחק כמעט מאה שנה, ניתן לקרוא את "איש הזאבים" דרך פריזמות תיאורטיות שונות מהפריזמה ששימשה את פרויד בעת כתיבת תיאור המקרה. במהלך הקורס נחזור ונקרא את "איש הזאבים" מזוויות תיאורטיות שונות, החל מזוויות תיאורטיות פרוידניות קלאסיות (המודלים האקונומי, הטופוגרפי והסטרוקטורלי של פרויד), עבור דרך פסיכולוגית האגו, תיאוריות של יחסי אובייקט, תיאוריות של ה - self, ותורות התייחסויות - אינטרסובייקטיביות. בכל אחד מהקריאות החוזרות הללו, נבחן את התממשותה של התיאוריה הנדונה בתיאור המקרה, וננסה לגזור מהתממשות זו התערבויות טיפוליות אפשריות, אם כאלו שהוצאו מהכח אל הפועל על ידי פרויד עצמו בתיאור המקרה. ואם כאלו היפוטטיות, שהזמן יצרן. טרם תחילת הקורס, משתתפיו מצופים לקרוא ולהכיר היטב את טקסט המקור של "איש הזאבים".

 

ד"ר א. נילמן - ביון: נקודות ציון בתיאוריה ובטכניקה

בסיווג התיאוריות הפסיכואנליטיות ביון מזוהה כקלייניאני, אף כי יש הטוענים שהגישה שלו מהווה אסכולה בפני עצמה. מכל מקום אין חולקים על ייחודיותו של ביון, גם אם קשה לעכל ולהבין את כתיבתו החידתית משהו ולעקוב אחר יריעה הגותית החובקת בתוכה פסיכואנליזה, פילוסופיה, מתמטיקה ומיסטיקה.

הסמינר יעסוק בנקודות ציון מרכזיות בתיאוריה הביוניאנית ובישומן בטכניקה הפסיכואנליטית. נדון בהבחנה שבין חלקים פסיכוטיים ולא פסיכוטיים באישיות, הזדהות השלכתית נורמלית ופתולוגית, בתיאוריית החשיבה ומושג ה-linking, בתיאוריית ה-container-contained ובתרומתה לרביזיה בטכניקה הפסיכואנליטית. נדרשת הכרות עם עיקרי התיאוריה הקלייניאנית.

לשיעור הראשון המשתתפים מתבקשים לקרוא פריט ראשון ברשימה ביבליוגרפית.

 

 

 

פרופ' ב. פריאל – ווויניקוט וממשיכיו

הסדנה עוקבת אחרי השפעתם של מושגים ווויניקוטיאניים מרכזיים - מרחב מעברי, "שימוש" באובייקט, התפתחות אמוציונלית פרימיטיבית, סובלנות לפרדוקס, היכולת להיות לבד - על החשיבה הפסיכואנליטית.

תידון ההשפעה של החשיבה הווניקוטיאנית על שטחים שונים, בינם: התיאוריה, הקליניקה הטיפולית, התפתחות הילד, ביקורת הספרות, פמיניזם. ינותחו עבודות של:

L. Sander, A. Green, B. Priel, J. Benjamin, T. Ogden אשר מראות בו-זמנית תהליכים של הטמעה ושינוי של התיאוריה המקורית. העבודה בקבוצה תתמקד בהבחנה בין ההתייחסות (relating) למושגים שווויניקוט המציא לבין השימוש (use) בהם.

יום ב' 14/02/2005 ויום ד' 16/02/2005, 10:00-17:00.

 


טכניקה וקליניקה

 

ד"ר מ. בן יקר - מודל פסיכודינמי,אינטגרטיבי - יישומים קליניים

(סמינר מרוכז)

 

בסדנא יוצג מודל אינטגרטיבי של המנגנון הנפשי, הרואה במושג התנסות מושג מרכזי הן בקליניקה, והן בחשיבה הפסיכואנליטית. המודל מאחד בין המושגים שהוצעו ע"י פרויד לבין אלה, שהוצעו ע"י תיאורטיקנים  האנגלים, הצרפתים וארגנטינאים.

המושגים שידונו בסדנא יהיו: מרחב נפשי, ייצוג, אפקט, התנסות, טראומה ופרוש. יושם דגש על היישום הקליני של מושגים אלה במימדים שונים של פרוש.

המשתתפים מתבקשים להכין דוגמאות קליניות, סביבן נעבוד בסדנא.

ימים ב'-ג' 7-8/02/2005, 09:00-18:00.

 

 

ד"ר א. טרבס, גב' א. ברקן - אופנויות השחזור בטיפול הפסיכואנליטי

בקורס נסקור את התפתחות המושג "שיחזור" בספרות הפסיכואנליטית דרך מושגים כגון: repetition compulsion, transference, actualization, enactment, role responsiveness .

יועלו התפיסות התיאורטיות השונות בהבנת המפגש בין עבר והווה, ישן וחדש, חזרתיות מול התפתחות ושינוי.

כמו-כן יודגש מקומו של המטפל כמשתתף פעיל בדיאדה המשתחזרת  ויבחנו דרכי התמודדות שלו בדרך ליצירת מציאות טיפולית חדשה המשנה את מקומו של השחזור.

 

 


ד"ר לוי דניאל - הטראומה הנפשית כזיכרון ללא מילים-תיאוריה וטיפול

חקר הטראומה הנפשית מתאפיין באמנזיה אפיזודית. תקופות של מחקר נמרץ מתחלפות בתקופות של הכחשה ורצון שלא לדעת.

האמנזיה איננה תוצר של תהליכי שכחה או חוסר עניין.חקר הטראומה הנפשית גווע בגלל הידיעה של דברים שאין להעלותם על הדעת.הטראומה קשורה במציאות ובתגובה הסובייקטיבית של האדם למציאות זו.

מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי בהבנת מהות הטראומה הנפשית, אבחנה של צורות הטראומה השונות וטכניקות הטיפול המקובלות כיום.

התגובות הטראומטיות מתעוררות כאשר אין כל תועלת בפעולה.האירועים הטראומטיים מחוללים שינויים עמוקים ומתמידים בגוף ,ברגש,בהכרה ובזיכרון.

יתר על כן ,הם עלולים לנתק זו מזו את הפונקציות האלה.לסימפטומים הטראומטיים יש נטייה להתנתק ממקורם ולחיות חיים משלהם. אנו מבדילים בין טראומה ממוקדת היוצרת PTSD ובין טראומה ממושכת (מורכבת). טראומה ממושכת אחראית להיווצרות הפרעות מגוונות ושונות כגון :הפרעת סומטיזציה,הפרעת אישיות רבת פנים,הפרעת אישיות גבולית והפרעות אישיות אחרות .הפרעות אכילה ,הפרעות בשליטה ועוד.

בנוסף להבנת מהות ההפרעות השונות ,נעסוק בלימוד הטכניקות הטיפוליות השונות: Traumatic Reconstruction, זיהוי הטראומה הבסיסית ועיבודה.הטכניקות הללו מאפשרת להרחיב את טווח ההתערבות אל מעבר למטופלים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומטית בלבד.חשוב לרכוש מיומנות בטכניקות השחזור והחשיפה לטראומה בכדי למנוע רטראומטיזציה של המטופל המביאה להחמרה במצבו.הבנת מהות הטראומה הנפשית מאפשרת הבנה טובה יותר של הפסיכופתולוגיה בכלל ושל הפסיכופתולוגיה הפוסט טראומטית בפרט.רכישת מיומנות בטכניקות הטיפוליות הרלוונטיות מגדילה את הגמישות הטיפולית של המטפל ואת יכולתו להתמודד עם טווח רחב יותר של פסיכופתולוגיה.

 

 

מר מ. לנדאו – סמינר קליני

הדרכה קבוצתית על טיפולים שיובאו על-ידי כל המשתתפים.

במהלך ההדרכה יודגשו היבטים הקשורים למחשבה הקלינית של ביון, שיועלו מתוך החומר הקליני שיוצג בקבוצה. הסמינר מיועד לתלמידי שנים לשנים ד'-ה'.

 

 


גב' ד. פלורסהיים - תקוה כגורם מחולל שינוי בטיפול או אשליה (סמינר מרוכז)

ככל שננסה להבין את החומרים מהם עשויי המפגש הטיפולי, אנו נכנסים יותר ויותר לאיזורים רגשיים שנוגעים לארוס (ראקר), לגעגוע (פיליפס), לתפיסת הפסיכואנליטיקן כמיסטיקן (אייגן), להתמזגות אחדותית טרנסנדטלית (קולקה) ולאסטטיקה של הקיום (בולאס, שטרנגר), דהיינו לתוך המימד האונטולוגי של החויה. התקווה נושקת אף היא לאיזורים אלה. התקווה היא המתנה, ציפייה, תשוקה, מלווה באמון או בטחון שמשהו טוב יתאפשר (בעתיד?). זוהי צורה של הויה, מצב תודעה,פרה-קונצפציה. התקווה היא חלק בלתי נפרד כמעט מן היאוש והפחד.

 הצבת מושג זה על מפת ההויה האנושית בכלל ובהתרחשות הטיפולית בפרט מגלה כי מדובר באחד ההיבטים הבעייתיים, הפרדוקסליים ועם זאת המאתגרים. הכותבים המעטים במסגרת התיאורטיזציה הפסיכואנליטית מייצגים שתי גישות שונות ביחס לתקווה: האחת רואה את התקווה כפנטזיה, כביטוי למשאלה אשלייתית רגרסיבית שיש להתפכח ממנה, בין עקרון העונג ועקרון המציאות. הגישה האחרת רואה את התקווה כביטוי לחיפוש אחר מרחב פסיכולוגי (הגם שהוא אשלייתי) שבו העצמי יוכל למצוא התחלה חדשה, חיות ומשמעות.

המשתתפים יתבקשו לקרוא מראש מאמרים כדי להתוודע לתשתית התיאורטית של הנושא.   המטרה העיקרית של הסמינר לדון ולגלות עם המשתתפים, מתוך חומר קליני שיציגו, את התקווה כאלמנט טרנספורמטיבי בתוך השעה הטיפולית ובתהליך (בשיח, בפירוש, בחלום).

אנו נדון בתקווה כהויה פוטנציאלית, כתנועה שנבנית ונעלמת ושוב נבנית ,כחוית גישור וכחויה אסטטית בין יאוש, אין וחדלון לבין תכלית,חיוניות ומשמעות, כתנועה מכאב בלתי נסבל או בלתי ניתן לחשיבה לכאב נסבל. בכל אלה נתבונן מנקודת מבטם של שני השותפים בדיאדה-המטופל והמטפל.

ימים ד-ה 2-3/02/2005, 9:00-18:00.

 

גב' נ. קלנר פרוש החלומות: אכן, דרך המלך!

מטרת הקורס היא להתוודע באורח תיאורטי והתנסותי לטכניקה מוגדרת וברורה לפירוש חלומות, על בסיס עקרונות הגישה התקשורתית של רוברט לאנגס.

פרוש חלומות בגישה זו, משכנע באורח חוויתי והכרתי כאחד באמיתות קביעתו של פרויד לפיה: "פרוש חלומות הנו דרך-המלך לידיעת הלא-מודע בחיי הנפש".

הקורס ישלב הקנייה תיאורטית של עקרונות הטכניקה, יחד עם התנסות מעשית בפרוש חלומותיהם של פציינטים ומטפלים, במסגרת הפסיכותראפיה הפסיכואנליטית. במהלך הקורס יודגש מקומה המהותי של המסגרת הטיפולית במלאכת פרוש הלא מודע.

על המשתתפים לקרוא כהכנה לקורס פרק מבוא (בעברית) לגישה התקשורתית של רוברט לאנגס אשר ישלח אליהם כחודש לפני תחילת הקורס, ולשמור על גבולות הזמן של מסגרת הלימוד.

 


גב' מ. שכטר – התפתחות ושינויים במושג "המערך הטיפולי" ((setting

הקורס ידון בסוגיית המערך הטיפולי כחלק מהטכניקה הפסיכואנליטית. במהלך הקורס נעסוק בהתפתחות החשיבה התיאורטית לאורך השנים אודות מושגי היסוד שהציע פרויד:

הנזרות, אנונימיות ונייטרליות. נראה כיצד עם התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית השתנו מושגים אלו לבלי הכר, וכיצד למרות זאת נותר המערך הטיפולי ונשמר גם היום.

נסקור את השינוי שחל בתפסת המערך הטיפולי כשומר השער של המטפל לנוכח התנגדויות והגנות של המטופל לגישה הרואה במערך הטיפולי מרחב עבודה אינטראקטיבי.

כמו כן ננסה להבין כיצד המטפל בן זמננו יוצר לעצמו את ה"מערך האישי" שלו, המשקף את זהותו ואת צרכיו המקצועיים, כיצד הוא יכול להיות קשוב לצרכי המטופל מתוך גמישות המעמיקה ומרחיבה את משמעות המערך. עם זאת הסטינג הנו "מסגרת עבודה המהווה מיכל של קביעות ובטחון, מרחב שבתוכו מתרחשים תהליכים עמוקים רבי חשיבות".

אנו נבחן מאמרים שעסקו בנושאי המערך טיפולי ונדון בשאלות שיובאו ע"י משתתפי הקורס, נושאים כמו: כסף ותשלום, חופשות, מגעים חוץ טיפוליים, אינפורמציות אישיות על המטפל וכו'.

הקורס מיועד לתלמידי  שניה ב' ואילך.

 

 

התפתחות

 

גב' צבייה אייזן – עבודה עם הורים בפסיכותרפיה עם ילדים (סמינר מרוכז)*

 

 

"ילדיכם אינם ילדיכם / כי פרי געגועי החיים אל עצמם: / באים המה דרככם אך לא מכם, /

חיים עמכם אך אינם שיכים לכם". (מתוך "הילדים" אשר בספר "הנביא" של גובראן חליל גובראן).

 

המפגש יתמקד במורכבות העבודה עם הורים כמכנסת אליה שאלות תיאורטיות, אודות הקשר הורים-ילדים; שאלות קליניות-פרקטיות, אודות הקשר שלנו עם ההורים בעבודה הטיפולית בילד, ונגישות עולם החוויות הילדי וההורי שלנו בסיטואציה זו.

העבודה במפגש תתבסס על חומר קליני שיובא ע"י המשתתפים בשילוב עם קריאה בספרות הרלבנטית. הרשימה הביבליוגרפית תשלח אל המשתתפים בתחילת שנת הלימודים.

יום ב' 24/01/2005 בין השעות 15:00-20:30.

 

* חובה לתלמידי שנה ב' במסלול ילדים, בחירה ליתר התלמידים

 

 

 

 

 

 

 

 


גב'  צ. בניה - פסיכותרפיה פסיכואנליטית של הילד (סמינר מרוכז)

 

כאשר מביאים ילד לטיפול, נוצר משולש ילד-הורים-מטפל.

הסמינר יעסוק בשני צירים מרכזיים: האחד, מבנה המשאלות הבלתי מודעות, (רשת המסמנים), המחזיק את הילד עוד בטרם נולד, הוריו, מקומם בעולמו והיווצרות הילד כסובייקט.

ציר שני: הטכניקות הטיפוליות, שעומדות לרשותנו בפסיכותרפיה עם ילדים. נדון על ההיבטים התיאורטיים והיישום בקליניקה של הילד.

רשימה ביבליוגרפית תישלח למשתתפי הסמינר בתחילת שנת הלימודים. המשתתפים מתבקשים לקרוא את החומר ולהכין דוגמאות קליניות.

ימים ג'-ד' 15-16/02/2005, 09:00-18:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ' י. גמפל וגב' נ. הולר - פסיכואנליזה עם ילדים: התייעצות טיפולית בילדים

ההורים, המשפחה, הסביבה. העבודה הקלינית-תיאורטית דרך ה-.Squiggle Game

יום ה' 27/01/2005, 09:30-18:00 ויום ו' 28/01/2005, 09:30-13:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גב' ס. וולך -  בין גוף ונפש מנקודת ראות פסיכואנליטית

הקורס יעסוק בקשר ההדוק בין גוף ונפש מנקודת ראות פסיכואנליטית. מבט התפתחותי אשר מתאר את תפיסת המציאות דרך החושים והנתיב המוביל לאינטגרציה פסיכוסומטית. קשיים וכשלונות גורמים לעיכובים בתהליכי הסימבוליזציה והופכים את הגוף לדובר אילם, המספר סיפור של כאב ייאוש ומחאה הנותר כלוא בתוכו. דגש מיוחד יושם על הפרעות אכילה אשר הפכו בימינו לדרך הביטוי הפסיכוסומטי המתרחב והמוכר ביותר.

 

 

גב' ס. וולקוביץ  – המשחק: כלי אבחוני וטיפולי (סמינר מרוכז) *

השעה הטיפולית מהווה מפגש תקשורתי בין מטפל למטופל. שני עולמות פנימיים בהזנה משחקית. המשחק הוא הכלי, דרכו אנו מגלים את הארגון הייחודי של כל ילד, טיב היחסים האובייקטליים שהוא קושר, חרדות, הגנות, ארגון העצמי, פנטזיות לא מודעות ויכולתו היצירתית. נתעמק במושג "משחק" מבחינה פסיכואנליטית ונעקוב אחרי הופעתו בשלבים השונים של ההתפתחות הרגשית.

דרך חומר תיאורטי וקליני נחשוב על המערך הטיפולי ועל הצורות השונות של הבנת השיח המשחקי במפגש הפסיכותרפויטי הראשון עם הילד.

הסדנא מיועדת לתלמידי המסלול למטפלים בילדים ולכל המעוניינים להעמיק במושג של המשחק בשיח התרפויטי. המשתתפים מתבקשים להכין דוגמאות קליניות.

יום ב' 6/06/2005, 15:00-20:00; יום ג' 7/06/2005 09:30-14:00.

 

* חובה לתלמידי שנה א' במסלול ילדים, בחירה ליתר התלמידים

 


גב' מ. זופניק - המיניות הנשית

רבות נכתב על המיניות הנשית מאז  פרויד ועד היום. על פי פרויד (שלוש המסות על המיניות, 1905), בגיל 4 לערך, בשלב השני של האוננות הילדית, הבן מבחין שבנות אינן דומות לו, כיון שאין להן פין. הבת, במקביל, מזהה שחסר לה משהו שיש לבנים. הבן מפתח פחד מפני סירוס, בעוד הבת מסיקה שהיא עברה סירוס ומפתחת קנאת הפין. יחד עם זאת, ולמרות הקביעה הפסקנית כביכול של פרויד בנושא, נותרה הנשיות כעין חידה בעיני פרויד עד סוף ימיו ("על המינית הנשית", 1931).

בקורס זה נקרא ונתייחס למאמריהם של פרויד, ג`ונס, דויטש והורני משנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת ולחלוקי דעות שהיו לגבי הנושא באותה תקופה.

נתייחס גם לסוגית השקט היחסי סביב נושא המיניות הנשית מאז ועד שנות ה-70; להתעוררות שלאחריו ולהתנגדות של פסיכואנליטיקאיות פמיניסטיות ופסיכואנליטיקאים לתפיסתו של פרויד למשל, J. Kristeva 1986 Chasseguet Smirgel J. 1970; Quinidoz 2003.

כמו-כן נקרא מאמר המתאר את הפיתוחים שעשו ז`אק לאקאן וממשיכיו על המיניות הנשית.

במהלך הקורס, יתבקשו הסטודנטים להביא, מדי פעם, וינייטות מן העבודה הטיפולית, כדי להמחיש את התפישות התיאורטיות בהן נתמקד.

 

 

גב' נ. מילר – תצפיות בתינוקות

הקורס מתבסס על תצפית שבועית בתינוק בחיק משפחתו, ומאפשר לצופה ללמוד בצורה חווייתית על התפתחות רגשית מוקדמת. התצפית מלווה את תהליך התהוות אישיותו של התינוק, תוך דגש על האינטראקציה עם הדמויות המטפלות בו, ותוך הכרת יחסי הגומלין בין גורמים מולדים ומאפיינים סביבתיים.

בקורס יושם דגש על תהליך ההתבוננות כבסיס להבנה ופרשנות, ועל בניית עמדת הצופה שמתבססת על היותו "צופה מעורב" (participant - observer). נתייחס לחווית הצופה כמקור נוסף למידע, ונראה כיצד הן משמשות אותנו להכרת מאפייני האינטראקציה הנצפית.

יתקיים מפגש מקדים להכוונה והתארגנות בהשגת התצפית.

 

 

גב' ט. צדוק – קורס בטיפול בילדים עם פתולוגיות עמוקות*

הקורס יתמקד בהבנה תיאורטית של דינמיקה של פתולוגיות קשות אצל ילדים. כמו-כן יעסוק בטכניקה טיפולית הנובעת מהבנות אלו. ההדגש יושם על עבודתם של: Tustin, Alvarez, Meltzer.

 

*הלימודים מיועדים לתלמידי שנים ד-ה בתכנית הבסיסית. כמו כן, לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים פסיכיאטרים שהנם בוגרי תכנית יסודית בפסיכותרפיה או  שהנם בכירים בתחום.

 

 

 

א. שלקס - חרדות ראשוניות והישרדות נפשית מולן: בחיים, בטיפול

מטרת הסמינר היא להכיר כיצד תאורטיקנים שונים מתארים ומסבירים חרדות בעלות אופי ראשוני וכיצד חרדות אלה מתבטאות בראשית החיים, במצבים קליניים שונים ובתוך חדר הטיפול. נדון בהיבט התיאורטי שהתפתח בנושא זה החל מקליין וממשיכיה ועד תאוריות עכשוויות. בין היתר נקרא בכתביהם של קליין (על חרדת איון) אסתר ביק ומלצר (על העור המשני והזדהות דביקנית), טסטין  (על הגרעין האוטיסטי והחרדות המאפינות אותו) , וויניקוט (על חרדות ההתפרקות), אנזיו (על מושג המעטפת הנפשית), גרוטשטיין (על מושג החור השחור), מיטרני (על חוויות שלא עברו מנטליזציה), אוגדן (על האופן האוטיסטי-מגעי), קוהוט (על חרדת דיסאינטגרציה של האני), סטולורוב (על חרדת איון בהקשר אינטרסוביקטיבי). הדיון התאורטי ילווה בהעלאת דילמות טיפוליות הקשורות לנושא הסמינר.

 

 

טיפול קבוצתי

 

 

גב' נ. זיידמן, גב' ד. טופילסקי  התנסות קבוצתית: חוויה ולמידה

(שנתי)

לימודי פסיכותרפיה כרוכים בהמשך ההתפתחות האישית בכלל והזהות המקצועית בפרט.

מטרת הקבוצה – לאפשר ליווי ועיבוד של תהליכים תוך אישיים אלו במפגש בין אישי אינטנסיבי עם עמיתים באמצעות התהליך הקבוצתי.

 

 

סדנא עבודת גמר

 

ד"ר ד. גלבוע – סדנא לעבודות גמר

הסדנא מיועדת לתלמידי שנים ג'-ד' לסייע בכתיבת עבודת הגמר.

 


מערכת שעות לימוד תשס"ה 2004/2005

סמסטר ראשון  יום ב'

20:30 - 19:00

18:30 - 17:00

16:30 - 15:00

15:00-13:30

 

 

 

 

סמינר קליני

ד"ר ה. שור

ד"ר מ. גרנק

גב' נ. מילר

 

 

 

 

גב' צ. אייזן

מושגי יסוד בפסיכותרפיה

החשיבה של ז. פרויד

 

גב' ד. טופילסקי

פסיכואנליטית

 

תצפיות בתינוקות

גב' א. מילר

 

חובה שנה א'

 

גב' ח. ריינשרייבר

 

 

שנתי

 

 

 

 

שנה א' - חובה

שנה א' - חובה

גב' נ. זיידמן, ד. טופילסקי

 

 

 

 

 

 

 

התנסות קבוצתית

 

סמינר קליני

מר י. חזן

שנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גב' א. לאור

 

ד"ר ד. לוי

 

ד"ר ר. לזר

פסיכולוגיית העצמי

 

 

גב' ט. צדוק

 

הטראומה הנפשית

 

ד"ר ה. שור

 

כזיכרון ללא מילים

 

 

 

 

 

שנה ב' - חובה

שנה ב' - חובה

 

 

 

 

גב' מ. שכטר

 

 

 

 

 

סמינר קליני

ד"ר ר. לזר

התפתחות ושינויים

 

 

 

 

 

ד"ר מ. גרנק

האפשרי והבלתי אפשרי

 

 

מר י. מילר

במפגש הטיפולי

גב' א. שלקס

 

ד"ר צ. סגל

 

 

 

גב' מ. שכטר

 

חרדות ראשוניות

 

 

 

והשרדות נפשית

 

שנה ג' חובה

שנה ג' חובה

 

 

 

 

 

 

 

כנס "הקורבן" בשיתוף עם החוג לפילוסופיה יתקיים

ביום ב' 27/12/2004 בין השעות 22:00-19:00 וביום ג' 28/12/2004 בין השעות 21:30-09:30

 

פגישת תלמידי השנתון עם הטיוטורים תתקיים ביום ב' 19/01/2004 בין השעות 18:30-19:15

הדרכה קבוצתית באותו היום תתקיים בין השעות 19:30-21:00.

 

 

 


 

מערכת שעות לימוד תשס"ד 2003/2004

סמסטר ראשון יום ה'

 

18:30 - 17:00

16:30 - 15:00

 

 

מר מ. לנדאו

ד"ר א. נילמן

 

 

הדרכה קבוצתית

ביון: נקודות ציון

 

בתיאוריה ובטכניקה

 

 

 

 

 

 

גב' ט. צדוק

 

 

 

טיפול בילדים עם

 

פתולוגיות עמוקות

 

 

 

 

 

ד"ר ד. גלבוע

 

 

 

סדנא לעבודות גמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רוב השעורים יתקיימו בבניין הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

 


סמינרים מרוכזים בחופשת הסמסטר

 

גב' צ. בניה - פסיכותרפיה פסיכואנליטית של הילד

ימים שלישי ורביעי 15-16/02/2005 בין השעות 09:00-18:00.

 

ד"ר מ. בן יקר - מודל פסיכודינמי,אינטגרטיבי - יישומים קליניים

ימים שני ושלילי 7-8/02/2005 בין השעות 09:00-18:00.

 

פרופ' י. גמפל וגב' נ. הולר - פסיכואנליזה עם ילדים

יום חמישי 27/01/2005 בין השעות 10:00-18:00 וויום  שישי 28/01/2005 בין השעות 09:00-13:30.

 

מר י. מטרי – וויניקוט: קריאה פסיכואנליטית ובודהיסטית (סמינר קיץ מרוכז)

ימים רביעי וחמישי, 8-9/06/2005 בין השעות 9:00-16:30.

 

גב' ד. פלורסהיים - תקוה כגורם מחולל שינוי בטיפול או אשליה

ימים רביעי וחמישי 2-3/02/2005 2005 בין השעות  9:00-18:00.

 

פרופ' ב. פריאל – ווויניקוט וממשיכיו

יום שני 14/02/2005 ויום רביעי 16/02/2005 בין השעות 10:00 - 17:00

 

 

 

סדנאות חובה*

חברי ועדת אתיקה - דילמות אתיות בהכשרת המטפלים (שנה א')

יום שני 24/01/2005 בין השעות 15:00-20:30.

 

גב' צבייה אייזן – עבודה עם הורים בפסיכותרפיה עם ילדים (שנה ב' ילדים)**

יום שני 24/01/2005 בין השעות 15:00-20:30.

 

גב' ס. וולקוביץ – כלי אבחוני וטיפולי(שנה א' ילדים)**

יום ב' 6/06/2005, 15:00-20:00; יום ג' 7/06/2005 09:30-14:00.

 

 

*   השתתפות בסדנת החובה אינה שוללת השתתפות באחד הסמינרים המרוכזים

** בחירה ליתר התלמידים


מערכת שעות לימוד תשס"ד 2003/2004

סמסטר שני יום בי

 

20:30 - 19:00

18:30 - 17:00

16:30 - 15:00

15:00-13:30

 

 

 

 

      סמינר קליני

ד"ר ה. שור

מר י. דורבן

גב' נ. מילר

 

 

 

 

גב' צ. אייזן

מושגי יסוד בפסיכותרפיה

החשיבה של מ. קליין

תצפיות בתינוקות

גב' ד. טופילסקי

פסיכואנליטית

 

 

גב' א. מילר

 

חובה שנה א'

 

גב' ח. ריינשרייבר

 

 

שנתי

 

שנה א' - חובה

שנה א' - חובה

גב' נ. זיידמן, ד. טופילסקי

 

 

 

 

 

 

 

התנסות קבוצתית

 

סמינר קליני

גב' י. טריאסט

 

 

 

 

 

 

גב' א. לאור

קריאה בכתבי

גב' ס. וולך

 

ד"ר ר. לזר

ד. וויניקוט

 

 

גב' ט. צדוק

 

בין גוף ונפש

 

ד"ר ה. שור

 

 

 

 

 

גב' מ. זופניק

 

שנה ב' - חובה

שנה ב' - חובה

 

 

 

 

המיניות הנשית

 

 

 

 

 

סמינר קליני

ד"ר ר. לזר

 

 

 

 

ד"ר ש. מנדלוביץ

 

ד"ר מ. גרנק

 

 

 

מר י. מילר

האפשרי והבלתי אפשרי

"איש הזאבים" בראי הזמן

 

ד"ר צ. סגל

במפגש הטיפולי

 

 

גב' מ. שכטר

 

 

 

 

 

גב' נ. קלנר

 

 

 

 

 

שנה ג' חובה

שנה ג' חובה

פירוש החלומות

 

 

 

פגישת התלמידים של כל שנתון עם הטיוטורים תתקיים ביום ב' 23/05/2005 בין השעות 18:30-19:15

הדרכה קבוצתית באותו היום תתקיים בין השעות 19:30-21:00.

 

ערב סיום שנת הלימודים יתקיים ביום ב' 30/05/2005 בשעה 20:30

 

 


מערכת שעות לימוד תשס"ד 2003/2004

סמסטר שני  יום ה'

 

18:30 - 17:00

16:30 - 15:00

 

 

מר מ. לנדאו

גב' א. ברקן, ד"ר א. טרבס

 

 

הדרכה קבוצתית

אופנויות השחזור

 

 

 

 

ד"ר ד. גלבוע

 

 

 

סדנא לעבודות גמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רוב השעורים יתקיימו בבניין הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.


לוח שנה"ל תשס"ה 2004/2005

 

 

 

 

 

 

18/10/2004

ב'

יום

 

יום ראשון ללימודים

09/12/2004

ה'

יום

 

חופשת חנוכה

17/01/2005

ב'

יום

 

פגישות השנתונים עם המורים המלווים

20/01/2005

ה'

יום

 

היום האחרון לסמסטר הראשון (שנים ב-ד)

24/01/2005

ב'

יום

 

היום האחרון לסמסטר הראשון (שנה א)

21/02/2005

ב'

יום

 

היום הראשון לסמסטר השני

18/04/2005

ב'

יום

 

היום האחרון לפני חופשת פסח

02/05/2005

ב'

יום

 

היום הראשון אחרי חופשת פסח

12/05/2005

ה'

יום

 

* יום העצמאות

23/05/2005

ב'

יום

 

פגישות השנתונים עם המורים המלווים

02/06/2005

ה'

יום

 

היום האחרון ללימודים (שנים ב'-ה')

07/06/2005

ג'

יום

 

היום האחרון ללימודים (שנה א' ילדים)

 

 

 

 

* ביום זה לא יתקיימו הלימודים

 

 

 

כנס "קורבן" בשיתוף עם החוג לפילוסופיה יתקיים

ביום ב' 27/12/2004  בין השעות 22:00-19:00  ביום ג' 28/12/2004  בין השעות 21:30-09:30

 

 

 

 

*****

 

סמסטר ב'

 

סמסטר א'

מספר שיעורים בימי  ב' - 14

 

מספר שיעורים בימי ב' - 14

מספר שיעורים בימי  ה'  -12

 

מספר שיעורים בימי ה' - 13