לארשיב תרבודמה תירבעה רגאמ


For an English version click here                              ןאכ וצחל תילגנא הסריגל
 

רתאה תאלעה תרטמ .ןונכת יבלשב אצמנ (ד"מעמ) לארשיב תרבודמה תירבעה רגאמ
ןמ הבוט הצעו תובוגת שקבלו םיברב וניתוינכות תא םסרפל איה הז בלשב רבכ
םע םעפ ידמ ןכדועי הז רתא .הל הצוחמו ץראב - וז תינכותב םיניינעתמה
אנ .הרעהו הבוגת לכ לע חמשנ .עוציבה לש םינושארה ויבלשו ןונכתה תומדקתה
.הדות .תורעה ונל חולשל ידכ ןאכ שיקהל

2000 טסוגואב 6 - ס"שת באב 'ה :(תירבעב הנושאר) וז הסריג
 

:תושדח

,הי'גרו'ג ,הטנלטא) ירומא תטיסרבינואב םירקוחה תווצ דעונ 2000 ראורבפב
םירחא םירקוחו תווצה ירבח תופתתשהב סנכ םג ךרענ תונמדזהז התואב .(ב"הרא
תרדיסב ןושארה ךרכב ומסרופי סנכה תואצרה .ןושלה ירגאמ םוחתמ םש ילעב
סנכה תינכותל .(ד"מעמ) לארשיב תרבודמה תירבעה רגאמ לע הדובעה ןמ םימוסריפ
.ןאכ שיקהל אנ
 


:םירקוחה תווצ

:ליבומה תווצה

:ישאר רקוחו תינכותה שאר
(ביבא-לת תטיסרבינוא) לאערזי המלש

:ישאר רקוח
(ב"הרא ,הי'גרו'ג ,הטנלטא ,ירומא תטיסרבינוא) ירה ןימינב

:רגאמה טסילנא
(ב"הרא ,הרברב הטנסב הינרופילק לש הטיסרבינואה) האוב יד ןו'ג

:הקיטמגרפו חישה רקח
(ביבא-לת תטיסרבינוא) לאירא הרימ

:הקיטסיטטסו היגולויצוס
(ביבא-לת תטיסרבינוא) בהר ארויג

:םיצעוי תווצ

:(םייגולויצוס םיטביה) הקיטסיוגנילויצוס
(ביבא-לת תטיסרבינוא) לאפר ןב רזעילא

:(םיינשלב םיטביה) הקיטסיוגנילויצוס
(עבש ראב ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא) הלילוט ןב בקעי

:היגולוטקלאידו היגולונופ ,קותעית
(הינמרג ,גרבנרינ-ןגנלרא תטיסרבינוא) בורטסי וטוא

:היגולופרומ ,היגולונופ
(ב"הרא ,טסרהמאב סטסו'צסמ לש הטיסרבינואה) יקצולוב לאומש

:ריבחת
(הילגנא ,'גדירבמק תטיסרבינוא) ןאק ירפ'ג

:ינושל ךוניח
(ביבא-לת תטיסרבינוא) ימהוש הנליא


אובמ

םירקוחה ינושאר .יריפמא רקחמ לע דימתמו זאמ תתשוה תוימשה תונושלה דומיל
רגאמ לע וססבתה ,םייניבה ימיב תיברעהו תירבעה יקדקדמ ,תוימשה תונושלה לש
אוה םלוכמ עודיה רגאמה .םיטסקט לש רדגומ ףסוא לע ,(corpus = רגאמ) ינושל
תא ססיב ,תירישעה האמה ןב ףוסוליפו קדקדמ ,ןואג הידעס .ך"נתה קפס אלל
םייפוריא םירקוח ורביח ,ןכ ירחא םינש תואמ .ך"נתה לע םיינושלה וירקחמ
תורחא תוימש תופשלו תירבעל םינולימ ובתכנ ןכ .תיארקמה תירבעל תויצנדרוקנוק
ןושלה ןמ םיטסקט ירגאמ הלא ויה ללכ ךרדב .םיילאוטסקט םירגאמ ךמס לע
ופסאנש םיטסקט וללכש םירגאמ לע םירקוחה וכמתסה תורידנ םיתעל קרו ,הבותכה
.תרבודמה ןושלה ןמ

וטקנ םעפ אל .יריפמא רקחמ לע תונושלה רקח ססבתה תוימש-אל תופשב םג
.םיילאוטסקט םירגאמ לע וססבתהש רקחמ תוטיש לש דואמ תיסיסב הרוצ םירקוחה
תואמגודכ 4-2 'מע McEnery and Wilson 1996 ידי לע ורכזנ הלאכ םירקחמ
רקח :(corpus linguistics) רגאמה תססובמ תונשלבה לש הינצינ בשחיהל תויושעה
האמה תליחתבו 19-ה האמה יהלשב םהירוה וכרעש םיבותכ םינמוי ךותמ םידליה ןושל
םינשלב לש םהיתוטישב וא (1940) Franz Boas לש ותטישב הדש ירקחמ ;20-ה
ורפס תיבמ תוירואיתה לש ןתיילע םע .תיטסילרוטקורטסה הלוכסאהמ רתוי םירחואמ
לש הנבמה רקחו ,תיריפמאה תוננובתהה לש ילוגסה לקשמה דרי ,יקסמוח םעונ לש
ףוסיאב אקווד ואלו אוה ונושלב רקוחה לש תיביטקייבוס הקמעהב דקמתה תונושלה
תובשחנה ,יקסמוח לש ותרות תארשהב וחתפתהש תושיגה .םייביטקייבוא םינותנ
לש בחר ןווגימ םע תודדומתמ ןניא ,ונא ונימי דע ןושלה רקח םוחתב תוליבומ
לש םמויקב תאטבתמ וז תונוש .תינושלה תונושה םע אל דחוימבו ,םיאשונ
הלא לומ תרבודמ הפשב (םיטנאירו=) תופולחב ,םיינתאו םייפרגואיג םיטקלאיד
םידבר ינב לש ,םינושה םינימה ינב לש ןושלה יבלשימבו ,הבותכ הפשבש
תונושה ,םויכ .הלאב אצויכו תועוצקמ ,םיאליג ,םינוש םיימונוקא-ויצוס
,יתוהמ ןייפאמכ תירואיתה תונשלבב ןהו תינויעה תונשלבב ןה תבשחנ תינושלה
.תישונאה ןושלל ,ינגרוא

הנשה םירשע תצורמב הבר בל תמושתל התכז ןושל ירגאמ לע תססובמה היגולודותמה
תונקסמה תקסהו ןושלה רואית ,וז תירקחמ היגולודותמ תוכזב .תונורחאה
םיאבה ןושלה ישומיש תקידב לעו םייטסיטטס םיעצמא לע םיססבתמ תויטרואיתה
רגאמ ןוניכ ,םיטסקט ףוסיא ןבומכ איה הנושארה המישמה .תואיצמב יוטיב ידיל
ןוסחיאה תויורשפאב עירכמה יונישה ,בשחמה יעדמב תונורחאה תויוחתפתהה .ןושל
םלועב ןושלה ירגאמ רקח יאנת תא רכינ ןפואב ורפיש ,בשחמב ןורכיזה לודיגו
.ולוכ

(1):םימייק ןושל ירגאמל תואמגוד

:ןושארה רודה ןמ םירגאמ (א)

רקס לע ססובמה רגאמ ;תרבודמ תיטירב תילגנא) The London Lund Corpus o
.(1959-ב ופוסיאב לחוהש תילגנאה ישומיש
<http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/LONDLUND/INDEX.HTM>

.(1961 ;תרבודמ תיאקירמא תילגנא) The Brown Corpus o
<http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/brown/INDEX.HTM>

.(1961 ;הבותכ תיטירב תילגנא) The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus o
<http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lob/INDEX.HTM>

:ינשה רודה ןמ ןושל ירגאמ (ב)

לש הלימ ןוילימ 100 ןב רגאמ) (The British National Corpus) BNC o
.(תרבודמה ןושלה ןמ ןוילימ 10 ;הבותכה ןושלה ןמ ןוילימ 90 ;תיטירב תילגנא
<http://info.ox.ac.uk/bnc>

הבותכ ןושל ;תיאקירמאו תיטירב תילגנא) COBUILD-The Bank of English o
.(הלימ ןוילימ -500ל הנורחאל עיגה ;דימתמ ףוסיאב רגאמ .תרבודמו
<http://titania.cobuild.collins.co.uk>

תונורחא תויוחתפתה (ג)

ינב םירגאמ לש ףסוא) (The International Corpus of English) ICE o
תילגנאה תורבוד תוצראה לכמ [תרבודמו הבותכ ןושלב] רגאמה הלימ ןוילימ
.(םלועב
<http://www.ucl.ac.uk/english-usage/ice/index.htm>

לש תילגנאה ירגאמ) The Wellington Corpora of New Zealand English o
לש הקלח תאו תרבודמה ןושלה ןמו הבותכה ןושלה ןמ םיטסקט םיללוכ ;דנליז-וינ
.(הלימ ןוילימ רגאמ לכב .[ICE] ימואלניבה תילגנאה רגאמב דנליז-וינ
<http://www.vuw.ac.nz/lals/corpora.htm>

ןושלה ןמ הלימ ןוילימ ןב רגאמ) The Corpus of Spoken American English o
.(תוחיש ורקיעש תרבודמה תיאקירמאה תילגנאה
<http://linguistics.ucsb.edu/research/sbcorpus/default.htm>

הבותכה תינוטסאה רגאמ o
<http://psych.ut.ee/gling/en/corpusb>

גרובטג תטיסרבינואב תרבודמה תידוושה רגאמ o
<http://spraakdata.gu.se/lb/parole_org.html>
<http://www.ling.gu.se/SLSA/SLcorpus.html>

(Shona ,Ndebele) הוובבמיזמ ןושל ירגאמ o
<http://spraakdata.gu.se/lb/parole_org.html>

ןיא ןיידע ,ולוכ םלועב םיפסאנו םיכלוה םיברו םינוש תונושל ירגאמ דועב
רקיעבו - השדחה תירבעה רקח ,ןכ לע רתי .וננמז תב תירבעה לש רגאמ אצמנב
לשב ,ראשה ןיב ,תאזו ,ינשלבה רואיתה םוחתב רסחב הקול - םירבודמה היבלשימ
.(ד"משת ירדק) םינותנב רוסחמ

,הגשה תונב ןניא וידעלבש ,תורחא תוינכותל רובעי לב יאנת אוה עדימ רגאמ
חותיפ וא רקחמ תינכות לכ וא ,ףיקמ ןולימ ,השדחה תירבעה לש קודקד הז אהי
לש יתטיש רגאמב תומולגה רקחמה תויורשפא .ישעמ ךרוצל וא ינויע ךרוצל ,תרחא
ןהמ תובר .הרבחהו תוברתה ,תונשלבה םוחתב םימושיי תוללוכו ,תומוצע ןה הפש
.ךשמהב וטרופי דוע

ןב .ןמז הזמ עמשיהל ולחה תרבודמה תירבעה לש יעדמ רגאמ ףוסיאל תואירק
Le corpus" לואירטנוממ תיתפרצה לש רגאמה תא ראית (ט"משת) הלילוט
לש רגאמ ןנוכל ארקו ,(("Montreal א יSankoff-Cedergren du francais parl
Glinert) טרנילג לש קודקדה רפס לע ולש תרוקיבה תמישרב .תרבודמה תירבעה
(א"נשת) ואלב ארק ,םיטנמרופניא השיש לש םתודע לע ססובמה קודקד ,(1989
לע אלו הפשה לש תורבודמו תובותכ תופולח לש בחרנ רגאמ לע ףיקמ קודקד תתתשהל
בושח .דבלב םירופס םיידילי םירבוד יפמ תינושל תורישכ לע תוססובמה תועיבק
טרנילג לש קודקדה ססובמ הילעש גוסה ןמ תיביטקפסורטניא הקידבש ןייצל
הלוכי הניא ,(עוציב לש דועית רשאמ רתוי תינושל תורישכ גיצהל איה הנווכהשכ)
תופולחה ףצר לכ תא לולכיש חותינ ,הפש לש יתימא ףיקמ חותינל סיסב שמשל
.הלש תוינושלה

הבוט קוניז תדוקנ .היחה תיתורפסה תירבעה לש רגאמ ןוניכל ארק (ו"נשת) ירדק
דקושה ,ןליא רב תטיסרבינואמ הקיווש בקעי לש ותדובע איה תאזה הרטמה רבעל
לש ןליא רב רגאמ .השדחה תיתורפסה תירבעה לש בשחוממ רגאמ ףוסיא לע תעכ
הלימ ןוילימ השישו םירשע (1999 תנש ףוסל ןוכנ) ללוכ השדחה תירבעה
:ןלהל תוטרופמה תוירוגטקב

הלימ ןוילימ 11.5 םהבו םירפס 199 :(תיעוצקמ תורפסו הפי תורפס) םירפס
הלימ ןוילימ 3 :'ץראה' ןותיעמ תובתכ - 'תדפקומ תונותיע'
הלימ ןוילימ 3.5 :'םילשורי לוק' - םינומוקמ
הלימ ןוילימ 12 :(-3.5ה תסנכה לש ףרוחה בשומ) תסנכה ירבד
הלימ ןוילימ :טנרטניאהמ "ל"הצ ילג" תושדח
הלימ ןוילימ 3.5 :טנרטניאהמ "ץראה"מ תושדח

לש התיילע םע ,-19ה האמה יהלשב .םירשעה האמב םיאלמ םייחל הבש תירבעה
,םילודג היילע ילג לארשי ץראל ועיגה ,םירשעה האמב רקיעבו ,תינויצה העונתה
םע ,-1948ב .םוימויה תפשכו תידילי הפשכ התוינויח תא תירבעל וריזחהש םהו
ופלח רבכ .השדחה הנידמה לש תימשרה הפשל תירבעה התייה ,לארשי תנידמ תמקה
התעיבנ תא דעתל זפ תונמדזה ץימחה רקחמה םלועו ,תירבעב שומיש תונש האמ
ךילהתב ןיידע הנותנ תירבעה .תללוכו הפנע תינושל תרושקת תכרעמ לש התחימצו
הרבחב םיריהמה םייונישהו םילודגה היילעה ילג תובקעב םיצאומ םייוניש לש
.קחוד ךרוצ אוה תילארשיה תירבעה לש רגאמה ןוניכ ,ךכל יא .תילארשיה

תירבעה לש ףיקמ רגאמ ןוניכ לש המישמה םע דדומתהל ונאיבהש אוה הז ךרוצ
,הבותכה הפשה לש תופסונ תופולח המעו ,תיתורפסה תירבעהש תויה .תילארשיה
הנושאר תופידע םיאור ונא ןיא ,תע לכב ףוסיאל ןתינה םייק תניחבב הניה
,רומאכ ,ירה ,ךכל ףסונב .רגאמה ןוניכ לש הז בלשב הבותכה תירבעה דועיתב
הארנ ןכ לע ;(ליעל 'ר) ףוסיא יבלשב אצמנ תיתורפסה תירבעה לש יתטיש רגאמ
(2).תרבודמה תירבעה לש תופולחה דועיתמ וז תינתפאש המישמ ליחתהל בטומש ונל
 

תורטמ

רקחמ .יתטיש רקחמל תיתשתכ תרבודמה תילארשיה תירבעה לש רגאמ תריצי .1
תיללכה היגולודותמבו תירבעה הפשב םירושקה םיאשונ לש בחר ןווגימ ףיקי רגאמה
.ןושל ירגאמ לע ססבתמה ןושלה רקח לש

- םיינורטקלא םיעצמאב הצפהה .סופדבו הידמיטלומב רוביצל רגאמה תצפה .2
ליבקמב םיגצומ ןהילילמתו תוטלקההש ךכ השעית - טנרטניאהו CD-ROM ,DVD-ROM
.תופסונ חותינו דועית יכרד בולישבו

חותפו שיגנ היהי (ד"מעמ) לארשיב תרבודמה תירבעה רגאמש שיגדהל וננוצרב
.ךרוצ לכלו לוכל
 

רגאמה תוהמ

תירבעה לש תונושה ןווגימ תא גציי (ד"מעמ) לארשיב תרבודמה תירבעה רגאמ
תויפארגומיד תופולח לש גציימ םגדימ לולכל ונתנווכב .םויה לארשיב תרבודמה
:תונוש םירבוד תוצובק םע תוהוזמ תויפארגומידה תופולחה .רשקה תויולתו
,עוצקמ ,ךוניח ,ןימ ,ליג) תויתרבחו ,תוימונוקאויצוס ,תוינתא ,תויפרגואיג
,םינוש םיבצמ לש היצקנופ ןניה רשקה תויולת תופולח .('וכו ,תינימ הייטנ
ןמ טטוצמ ,ןנכותמ ,ינטנופס) םואנ וא (תינופלט ,םינפ לא םינפ) החיש ןוגכ
(3).(בתכה

ברקב .תילארשיה הרבחה לש דחוימה הנבמה תא ןובשחב ונאבה רגאמה ןוניכב
הדבוע .הווש םיידילי אלהו םיידיליה םירבודה רפסמ תירבע תרבודה הייסולכואה
איה ,השדחה תירבעה לש תדחוימה הירוטסיהה בקע הרצונש תובכרומה םע דחי ,תאז
ונטלחה ונא .רגאמב וללכייש םיטסקטה בכרה לש הלאשה יבגל תערכמ תובישח תלעב
םישיא לארשיל .דחאכ םיידילי אל םירבוד לשו םיידילי םירבוד לש םיטסקט לולכל
רבעשל הלשממה ישאר ,לאכימ ימסו דלפפא ןורהא םירפוסה ןוגכ) העפשה ילעב
.םיידיליה םירבודה םע םינמנ םניאש ,(םירחא םיברו ,רימש קחציו סרפ ןועמש
םילוע לש תדמתמה המירזה תובקעב רידת תבחרתמו תכלוה הייסולכואה ,ךכל ףסונב
בושחש ,תינושלה תכרעמב תודונת לע העפשה לעב םרוג הז ףא .לארשי ץרא לא
תא ףקשי אל דבלב םיידיליה םירבודה לש םנושל דועיתש ,הזכ אוה בצמה .דעתל
.ותובכרומ לכ לע לארשיב ינושל-יתרבחה בצמה תא אל יאדוו ,וננמז תב תירבעה
תכרעמה גוציי תניחבמ תוועמ היה רגאמה ,םיידילי-אלה םירבודהמ ונמלעתה וליא
םינותנ לע והשלכ ינושל-יתרבח רקחמ ססבל תורשפאב םגופ היהו לארשיב תינושלה
.תועמשמ ינב

הפשב רבודמש תויה .לארשיב תרבודמה תירבעה לש ינורכניס בצמ ףקשי ד"מעמ
קרפב ד"מעמ תא םילשהל שי ,ןמזה לכ הנתשמה ,תילארשיה תירבעב דחוימבו ,תיעבט
רוציל איה ונתפיאש ,ןלהל דוע טרופיו ליעל רכזנש יפכ .ןתינה לככ רצק ןמז
לככ בחר ןווגימ לולכיו ,לארשיב ירבעה רובידה יגוס ללכ תא הנמאנ גצייש רגאמ
תרבודמה תירבעה רגאמ ,לעפמל ןתינש םשה .חיש ירשקה לשו םירבוד לש רשפאה
לכל ןמוסמ יתלב ראותכ ונרובע שמשמ תרבודמ םשה ראות .וז הפיאש ףקשמ ,לארשיב
המ לכו ,בתכה ןמ יורק םא ןיב ,ינטנופסו יעבט םא ןיב ,הפ רוביד לש גוס
תיעבטה הפשה תופולח בחרמל הרובד ראותה םש תא םידעיימ ונא .םהיניבש
.תינטנופסהו

םינוש םימייקה םירגאמה ,ליעל האבוהש ןושלה ירגאמ תמישרמ תוארל רשפאש יפכ
םיבותכה םיטסקטה קלח ,םירבודמו םיבותכ םיטסקט ללוכ רגאמ רשאכ .םלדוגב
תוויע ךכב שי יאדו .רגאמב תיללכה םיטסקטה תומכמ םישילש ינשל לעמ הווהמ
,וילאמ ןבומ הז תוויע .תואיצמב הלא םיטסקט יגוס ינש לש תיטסיטטסה הצופתה
ד"מעמ .םיבותכ םיטסקט ףוסיאבש תיסחיה תולקה םושמ ,ענמנ יתלב ףא ילואו
ידכ ,תיסחי לודג רגאמ רוציל איה ונתפיאשו ,דבלב םירבודמ םיטסקט לולכי
םירקחמ ךכ רשפאלו לארשיב תירבעה לש יוושכעה ינושלה בצמה תא הנמאנ גצייל
.הלימ ןוילימ השימח ןב רגאמ ןנוכל איה ונתרטמ .םינווגמ םייתרבחו םיינשלב

ףוריצב ,קיתעתב ,תוטלקהב :תונוש תורוצב לודג ינושל רגאמ גיצהל רשפא
,יריבחת ןוימ יפל :םינוש םיגוית ול ףיסוהל ןתינ .םוגרתבו תוסולג
עמש תוטלקב וטילקהל ןתינ .יגולונופופרומ וא יגולופרומ ,יטקטניסופרומ
רורב ןורתי :המגודל .הלשמ תונורסחו תונורתי םושיר ךרד לכל .ואידיו תוטלקבו
םג הב שי ךא ,םיינושל-ץוח םינייפאמ גיצהל התורשפאב אוה ואידיו תטלקה לש
לש וביט םוש לע אקווד םילבגומ הב םיגצוימה םיטנמרופניאה ירהש ,ןורסחהמ
.רובידב םייעבט תויהל םתורשפאב הזה יעצמאה

:ןמקלד םינייפאמה תא לולכי ד"מעמ

עמש תוטלקב תוילטיגיד תוטלקה*
ואידיווב תוילטיגיד תוטלקה רחבמ*
ירבע ביתכב רגאמב םיטסקטה לכ ילילמת*
םירחבנ םיעטק לש יטנופ קיתעת*
םירחבנ םיעטק לש תוסולג*
םירחבנ םיעטק לש תילגנאל םוגרת*
 

:םימושייו רקחמה לאיצנטופ

ינשלב רקחמ
תינויע תונשלב  
תירבע תונשלבו תירבע ןושל  
תיללכ תונשלב  
תישומיש תונשלב  
תירבעה ןושלה תודלות
תינושלה תונושהו תיביטמרונה ןושלה  
ךוניח
םא תפשכ תירבע  
דעי תפשכ תירבע  
םישדחה םילועל     
הפשה ידמול ללכל     
םימוסרפ
םינולימ  
םייקודקד םירואית  
תילקיסקל תוחיכש  
םילובכ םיפוריצ  
םוגרת  
תוהזו הירוטסיה
תוימואל  
םזילרולפו תיתוברת תונוש  
תיתוברתניב תרושקת  
תינושל תוברעתה  
ןושל תסדנה
בשחמ תועצמאב רוביד יוהיז  
היצקינומוקלט  
הנוכמ-םדא קשמימ  


 
רגאמה ידממ

;הלימ 5,000,000 כ"הס
;דחא לכ הלימ 5000 םיליכמה (תודיחי=) םיאת 1000
.ואידיוב טלקוי רגאמהמ %5

םיאתהמ דחא לכב וללכייש םילימה רפסמ ןכו םיאתה רפסמ ,ךשמהב רבסויש יפכ
.היסולכואב יתימאה םגוצייל המאתהב ועבקיי

הנבמה תא ןה ףקשל ידכ ויד לודג הארנ תרבודמה הפשב הלימ 5,000,000 לש רגאמ
םיבר (4).תוינושלה תופולחה בור לש םיידוחייה םינייפאמה תא ןהו יללכה
רגאמ םיווהמ םניאו ,הלימ ןוילימ השימחמ תוחפ הברה םיללוכ םימייקה םירגאמהמ
(5).יקלח ןפואב קר גוצייה תלאשל וסחייתה רתוי םילודג םירגאמ .גציימ ינושל
דועב .ישעמ וניא הלימ ןוילימ השימחמ רתוי לולכיש תרבודמ הפש לש רגאמ ןוניכ
הקירס לש תוקינכטב שומיש ךות תיסחי תולקב ףוסאל ןתינ הבותכ הפשב םיטסקטש
הרדגהל ,רותיאל רתוי הברה םישק םירבודמ םיטסקט ,טנרטניא ירמוחב שומיש וא
.םלולמיתבו םטוקילבש הברה תובכרומה לשב שומישל םישיגנל םתכיפהלו
 

גציימה םגדימה

תויפארגומיד תופולח :תוינושל תופולח יגוס ינש גיצהל גציימ ןושל רגאמ לע
יגוס ינש יפ לע םינותנ ףוסאל ונילע ,ךכל יא .רשקה תויולת תופולחו
:םינוירטירק

םייפארגומיד םינוירטירק o
חישה ירשקה תניחבל םינוירטירק o

הווהי ישארה רגאמה .םילשמ רגאמו ישאר רגאמ :םירגאמ-תת ינשמ בכרוי ד"מעמ
לולכי םילשמה רגאמה .םינותנה ללכמ 95%-כ לולכיו ,ד"מעמ לש יראה קלח תא
.םינותנהמ 5%-כ

:ד"מעמ בכרה
 

(5%) םילשמ רגאמ = ממ ;(95%) ישאר רגאמ = רמ
 

םיבלושמ םייפארגומיד םינוירטירק יפ לע ונבייש םיאתמ בכרוי ישארה רגאמה
ריצ ויהי םיירקיעה היריצש תינבתב שמתשנ .חישה ירשקה תניחבל םינוירטירקב
.חישה ירשקה ריצו יפארגומיד
 


 

(5x3x3=) 45-מ דחא לכ :ידממ-בר בחרמ הווהמ ומצע אוה םיריצה ינשמ דחא לכ
יפ לע םינוש םיאת (2x2x2=) 8 ליכמ (ךשמהב 'ר) תיפארגומידה תינבתב םיאתה
םיטרפ .םיאת (2x2=) 4 ףסונב ליכהל יושע הלא םיאתמ את לכ .רשקהה תמיגד
.ךשמהב ונודיי הזה הנבמה תודוא םיפסונ
 


 

תובשחתה ךות ,חיש ירשקה לש םינוירטירק יפ לע ופסאיי םילשמה רגאמב םינותנה
.םייפארגומיד םינייפאמב

לכ .םכחותמו בחר םינותנ סיסבב ןסחואי ,םילשמהו ישארה ,ויקלח ינש לע ד"מעמ
םינווגמ םיבוליש יפל םגו ,וצפחכ םינתשמ יפ לע םינותנה תא ףולשל לכוי רקוח
םיידילי םירבוד לש םנושל ינייפאמב דקמתהל רקוח הצרי םא :המגודל .םינתשמ לש
עדימה תא לבקל לכוי ,תינוכית לע הלכשה ילעבו םיריעצ ,יאקירפא ןופצ אצוממ
.הלאה םינוירטירקה יפ לע

ןיבל המיגדל ושמשיש םינוירטירקה ןיב הנחבאה תא ןאכ שיגדהל ונתבוחמ
לש ימגדימ דועיתב ירקיעה רגתאה .ינושלה רמוחה חותינל ושמשיש םינוירטירקה
ןושלה ישומיש רקחמ ךרוצל (6)שפנ ןוילימ העברא לעמ הנומה הייסולכוא
םיטסקט דעתל ,ןושלה תופולח לש רשפאה לככ בחר גוצייל עיגהל אוה היתופולחו
םינותנה דוביעל םיריבס םידממ לע רומשל תאז םעו ,םתריקחל קיפסמ ךרואב
םמצעלשכ םייפארגומידה םינותנהש הדבועה לשב רתוי דוע תבכרומ המישמה .רגאמב
דועב .םינושה וינייפאמ לע חישה ירשקה דבור אוה ,ףסונ דבור יפ לע םיכרענ
תיארקא תימגדימ הקידב יפ לע ופסאייש םיילאוטסקט םינותנ וסיסבב ליכי רגאמה
טקלייש חישה ירשקה יבגל עדימו טרופמ יפארגומיד עדימ ,הייסולכואה תובכש לש
יטסיוגנילויצוס יטילנא דוביע רשפאי ,תוטלקהה עוציב ידכ ךות ןסחואיו
.בכרומ רתוי הברה ינושלו

תיתומכ ףקשל ידכ םייטסיטטס םינוירטירק יפ לע השעית המצע ןיסולכואה תמיגד
םינוירטירק יפ לע עצבתמה םינותנ ףוסיא ,תאז תמועל .הייסולכואה ללכ תא
סיסבב שמתשמה ,תורחא םילימב .תיטסיטטס הניחבמ גציימ אהי חרכהב אל םייטילנא
לע ךורע היהי םנמאש רגאמ ךותמ םיינושל םינותנ ףולשל לכוי רגאמה לש םינותנה
ווהי הרקמ לכב אל ואצויש םינותנה םלוא ,םייטסיוגנילויצוס םינוירטירק יפ
.הלא םיטסקט ידי לע תגצוימה היסולכואה לש יתומכ גוציי

תעב וטקנייש ולאמ המיגדה תעב םינוש םינוירטירקב טוקנל ונל הארנ ךכיפל
,םייפארגומידה םינותנה ןובשחב וחקליי םגדימה תכירע תעב .םיאצממה חותינ
לש םמוחת איה םימגדימ תכירע .תולבוקמה תומיכה תוטיש יפ לע ומגדיי הלאו
ותובישח לכ םע ,םגדימה תכירע ךילהת תודוא עדימה .םיגולויצוסו םיאקיטסיטטס
וטקנייש םינוירטירקה ,תאז תמועל .שמתשמל יטנוולר וניא ,רגאמה ןונכת תעב
,םינותנב שומיש ושעיש םירקוחה ידי לע ונייהד ,םיטסקטה לש יעדמה דוביעה תעב
םיינשלב םירקחמב םיגוהנה םינוירטירקל םיפופכ תויהל םיבייח
.םייטסיוגנילויצוסו

םינוש ויהי רגאמב םייטסיוגנילויצוסה םינותנה יבגל םייטילנאה םינוירטירקה
אהי ,ךשמהב דוע רבסויש יפכ .המיגדה תעב ונתוא ושמשיש הלא רשאמ רתוי םיברו
דוע ,םיינשלב ןהו םייפארגומיד ןה ,םייטילנא םינוירטירק המכ רידגהל ונילע
.תויגוצייה ןורקע תא רמשל ידכ ,המיגדה בלשב
 

ישארה רגאמה

םייטילנא םינוירטירק (1)

רגאמה .דחא לכ הלימ 5,000 ינב םיאת 1,000 :הלימ 5,000,000 לולכי רגאמה
.טלקומ טסקט לש םיאת 1,000-מ אופיא בכרוי

רוביד עטק אוה אתה .ד"מעמב תיסיסבה תיטסיוגנילויצוסה הדיחיה אוה "את"
םיללוכ וידחיש םיעטק המכ וא דכולמו ףיצר טסקט לש הלימ 5,000 ןב טלקומ
20 ןב יזנכשא ידוהי לש הלימ 5,000 ןב ףיצר דיחי טסקט :המגודל .הלימ 5,000
םג בכרומ תויהל לוכי את .תרדוסמ םירבד תאצרה תעב טלקוהש תינוכית הלכשה לעב
ןיב החיש םהבש ,םאתהב הלימ םיפלא תשולשו םייפלא ינב םיפיצר םיטסקט ינשמ
םישנא רפסמ ןיב הלימ 5,000 תב הפיצר החיש ובש את :תרחא המגוד .םישנא ינש
.הנוש יטסיוגנילויצוס עקר ילעב

המיגדב ומגדיי םהמ 900 ;םיאת 950 ליכי ,ד"מעממ 95% הווהיש ,ישארה רגאמה
,תודחוימ תוצובק גוציי םשל םיאת 50 דועל םינותנ ופסאיי םדבלמ .תיארקא
,םיצוביק ינב ןוגכ) לארשיב ינושלה בצמל תויתועמשמ ןהש םיחינמ ונחנאש
.(ב"ויכו ל"וחב תוכשוממ תופוקת והשש םילארשי ,תינימ-דח הייטנ ילעב ,םידרח
רגאמה רקיע אוהש ,גציימה רגאמה .תיארקא המיגדב ומגדיי אל הלא םיאת םישימח
.םלדוגב םיווש םיאת 900 אופיא ליכי ,ישארה

תויפארגומיד תוירוגטק .א

יפ לע :םינוש םירבוד תודוא יטסיוגנילויצוס עדימ רגאיי םינותנה דסמב
,הדע ,םיידילי אל וא םיידילי םירבוד םתויה ,םדלוויה םוקמ לש םינוירטירק
דמעמ ,ןימ ,ליג ,('דכו ,ץוביק ,ירפכ ,ינוריע) בושייה גוס ,םירוגמ םוקמ
תופשו ,ל"וחב תכשוממ תוהש ,תד ,יאבצ תוריש ,קוסיע ,עוצקמ ,ילכלכ-יתרבח
םידממל רגאמה תא חפנת םלוכ הלאה םינוירטירקה יפ לע המיגד .תיבב תורבודמה
.ישעמ וניא הלימ ןוילימ השימחמ לודג רגאמ ןוניכ ,ליעל רכזוהש יפכו ,םימוצע
לכ םע .םילבוקמ םייטסיטטס םיפקיהל דמצינ הייסולכואה תמיגד תעב ,תאז הביסמ
תא קיפהל תנמ לע יטסיוגנילויצוס ןויאר ךרעיי וטלקויש םיטנמרופניאהמ דחא
םיינשלב םירקחמ שמשל דיתעה ,ויתודוא יטנוולרה יגולויצוסה עדימה תיברמ
סיסבב וללכיי ליעל ונטריפש םינוירטירקה לכ .םיפסונ םייטסיוגנילויצוסו
.םייטסיוגנילויצוסה םינותנה

ואלו םיטקלוידיא לש ףסוא לבקתי ידמ תובר תוצובק-תתל םגדימה לש רתי-תקולחמ
רפסמ תא םצמצנ ,ןכ לע .םירבודה תליהק ללכ לש שיגנו גציימ רגאמ אקווד
רב גציימ עדימ רוזחיא רשפאל תנמ לע ,רגאמה ינותנ ונגרואי םהיפל םינתשמה
.תירבעה ירבוד לש תומיכ

ונל םיארנש םייפארגומיד םינוירטירק השולש לע תססבתמ ונלש הדובעה תחנה
אצומ ץרא ,הדיל םוקמ (1) :לארשיב תינושלה תונושה תריציב רתויב םיבושחה
.הלכשה (3) ;ליג (2) ;תד וא הדעו ,החפשמה

:(תוירוגטק 5) תד וא הדעו ,החפשמה אצומ ץרא ,הדיל םוקמ (1)

(7)הקירפא-היסאמ בא ינב ,ץראה ידילי ,םידוהי .1
םירחא ,ץראה ידילי ,םידוהי .2
1965 ינפל היילע תנש ,ל"וח ידילי ,םידוהי .3
1965 ירחא היילע תנש ,ל"וח ידילי ,םידוהי .4
(םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ) םידוהי אל .5

(6 הרעה 'ר) :(תוירוגטק 3) ליג (2)

םיריעצ .1
18-16 ינב .א1   
27-19 ינב .ב1   
(50-28 ינב) םירגוב .2
(הלעמו 51 ינב) םירגובמ .3

(תוירוגטק 3) הלכשה (3)

(םינש 9-0) תידוסי .1
(םינש 12-10) תינוכית .2
(םינש 12 לעמ) תינוכית לע .3

אוה ד"מעמ חותינל סיסבכ שמשתש תידממ ברה םיאתה תינבת לש יפארגומידה ריצה
אצומה ,הדילה םוקמ ינתשמ לש תוירוגטקה בוליש ללוכו ,ןכ םא ,ידממ-בר ומצע
אוה ףסונ יתועמשמ ןוירטירק .הלכשה ינתשמ םעו ליגה ינתשמ םע תד וא הדעהו
םושמ דרפנ ןוירטירקכ הז ןותנ תללוכ הניא תעצומה םיאתה תינבת .םירבודה ןימ
םירבג ןיב הקולחה יכ םיפוצ ונאו ,המיגדה תעב רורבב ןחבוי םירבודה ןימש
ונייהד ,הייסולכואב םינימה תקולחל םאתהב היהת תיטילנא הירוגיטק לכב םישנו
.1:1

חישה ירשקה תוירוגטק .ב

תעב .תידממ-בר תינבתכ בצועמ חישה ירשקה ריצ םג ,יפארגומידה ריצה תמגודכ
םיירקיע השולש ,םינתשמ השימח ןובשחב ונחקל ,רשקהה תויולת תופולחה תעיבק
.םיינשמ השולשו

:םיירקיע םינתשמ

(הבריק-/+) קוחיר לומ הבריק :םיישיאניב םיסחי (א)
רשאכ רמולכ ,חישה ינב ןיב הבריק שישכ .םיישיאה םיסחיה םיפקתשמ (א) הנתשמב
.הבריק+ ןייצנ ,םירבח וא החפשמ ינב םה חישה ינב

(דיקפת-/+) ןויווש לומ דיקפת-יולת :חישה הנבמ (ב)
םידיקפת תקולח ובש חיש הנבמ ןחבומ רשאכ .חישה הנבמ ףקתשמ (ב) הנתשמב
.דיקפת+ ןייצנ ,(םהמ ימל יתוכמס דיקפת שישכ ,לשמל) חישה ינב ןיב הרורב

(ישיא-/+) ישיא אל לומ ישיא :חישה אשונ (ג)
םיפוריצה 8 לכב רגאמב יוטיב ידיל ואובי (ג-א) ונמנש תוירוגטקה שולש
םינתשמה ,תאז תמועל .ןלהל טרופמכ (תוביסנ 23 לוכה ךס) םהלש םיירשפאה
םיחיכש תוחפ הברה םתויהב ,תינבתהמ קלחב קר ומשויי (ה-ד) ןלהלד םיינשמה
.םירבודה תויליהק בורב

:םיינשמ םינתשמ

(גולונומ-/+) גולאיד לומ גולונומ :םיליעפ םיפתתשמ (ד)
ןיחבנ ,תוטלקההמ תחא לכב אצמיהל יושע דיחי םדא לש חישכ גולונומש ףא לע
רידגמ גולונומהשכ רמולכ ,גולונומ חתפתמ םהבש םיקהבומה םירקמב קר הז הנתשמב
.חישה גוס תא תיתוהמ

(ןופלט-/+) םינפ-לא-םינפ לומ ןופלט :יעצמא (ה)

רשקהה ינתשמ תינבת

(תינופלט החיש ועמשמ רפסמ דצל ב ;גולונומ ועמשמ רפסמ דצל א :הרעה)


 
ןופלט
גולונומ
ישיא
דיקפת
הבריק
 
-
-
+
-
+
1
+
-
+
-
+
ב1
-
-
-
-
+
2
+
-
-
-
+
ב2
-
-
+
+
+
3
-
-
-
+
+
4
-
-
+
+
-
5
-
+
+
+
-
א5
-
-
-
+
-
6
-
+
-
+
-
א6
+
-
-
+
-
ב6
-
-
+
-
-
7
-
-
-
-
-
8

 
:תואמגוד

םוימוי תחיש - םירבח וא החפשמ  1
תינופלט םוימוי תחיש - םירבח וא החפשמ  ב1
(לשמל ,הקיטילופ לע) ישיא אשונב אלש החיש - םירבח וא החפשמ  2
ישיא אשונב אלש תינופלט החיש - םירבח וא החפשמ  ב2
?םיקסע תשיגפ ;םוימוי תחיש - םייתרוסמ םינוניג תלעב החפשמ  3
,הקיטילופ לע) ישיא אשונב אלש החיש - םייתרוסמ םינוניג תלעב החפשמ  4
הטיסרבינואב ילמרופ אל רועיש ;(לשמל
בר םע תוצעייתה ;תילופיט השיגפ  5
רופיס תארקה ;תילופיט השיגפ  א5
הדובע ןויאר ;םיקסע תשיגפ  6
יטילופ םואנ ;הטיסרבינואב םיפתתשמ תבר האצרה  א6
תינופלט םיקסע תחיש ;ינופלט הדובע ןויאר  ב6
האפרמב הנתמהה רדחב  7
טקרמרפוסב םינוק ינש ןיב םיישיא םיאשונב אלש תיארקא החיש  8

,ילאידיא רגאמ .תידממ-בר איה ד"מעמב ישארה רגאמל םגדימה תינבת ,רומאכ
חישה ירשקה לכבו היסולכואה לכ לש יפארגומיד גוציי ללוכ היה ,יפוטוא
תויולת תופולחה ובש ןונגנמ ונדביע ,אצמנב וניא הזכ לאידיאש רחאמ .םיירשפאה
תועפות לעו ןושלה לע תילאיצנטופה םתעפשהו םירבודה רפסמ דגנכ תולוקש רשקהה
.תוינושל

5) םיפוריצ 45 ללוכו ידממ בר ומצע אוה יפארגומידה ריצה ,ליעל רבסוהש יפכ
ליג ינתשמ 3-ב םילפכומ תד וא הדעו ,החפשמה אצומ ץרא ,הדיל םוקמ ינתשמ לש
ליכהל לאיצנטופ לעב אוה הלא םיפוריצמ דחא לכ .(הלכשה ינתשמ 3-ב םילפכומו
עברא ליכהל לאיצנטופ תלעב הדיצמ איה הפולח לכשכ ,רשקה תויולת תופולח הנומש
.(תינופלט החיש וא ,םינפ לא םינפ תחיש ,גולאיד ,גולונומ) תופסונ תופולח
םייפארגומיד םיפוריצב תוירופ ןניא רשקהה תויולת תופולחהמ קלחש תויה
תופולחל רתי לקשמ ןתמ ידי לע הלוכ תינבתל םייוניש סינכנ (8),םימייוסמ
לע רתוי תועיפשמכ תוארנש תופולחלו םירבוד לש רתוי הלודג תומכל תופתושמה
.םירבודה תליהק לש םיינושלה הייח

רפסמו ןלהל תוטרופמה תופולחה לש תיסחיה םתעפשה תא גציימ אבה םישרתה
וגצויי רתויב ההובגה העפשהה תולעב תופולחהש דועב .רגאמב ןהיתויורקיה
אל רתויב הכומנה העפשהה תולעב תופולחה ,הפולחל םיאת העברא ידי לע ד"מעמב
.ישארה רגאמל םיחפסנה םיאתב אלא ישארה רגאמה לש יראה קלחב תוגצוימ ויהי


 
 
רגאמב םיאת ה"ס
הפולחל םיאת רפסמ
תופולח
תובישח
8
4
1,3
תיברימ
8
2
ב2,4,6,6
הבר
4
1
א6,א5,ב2,ב1
הטעומ
דרפנ גוציי
דרפנ גוציי
5,7,8
תירעזימ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תופולח 20 המצע איה ליכת רגאמב תויפארגומידה תופולחה 45-מ תחא לכש ןאכמ
רגאמה לש יראה קלח תא םיווהמה םיאתה 900 םה הלא םיפוריצ ללכ .רשקה תויולת
.ד"מעמב ישארה
 

המיגד (2)

תיפארגומיד המיגד (א)

רקחמל םיקיפסמ םינותנ ףוסאל איה תיטסיטטס הניחבמ םיגציימ םיאת ןוניכ תרטמ
תכרעמה תנומת הווהי םגש רגאמ ןנוכל לדתשנ .ינשלב וא יטסיוגנילויצוס
.תינושל תונוש לש בחר ןווגימ הנמאנ גציי םגו ,הללכב תינושלה

הייסולכואה תא קלחל רשפא רחא וא הז ךרוצל ןיסולכוא םגדימ תריציב
יושע המיגד דוביר .(המיגדה "דוביר") דרפנב ןהמ תחא לכ םוגדלו תוצובק-תתל
:םהב םיבושחהש ,םימעט המכמ שרדיהל

היסולכואה ללכ לש הלאמ תיתועמשמ םינושה םינייפאמ תומייוסמ תוצובק-תתל .1
;(הייסולכואב הייד הרועמ הניא וא תיסחי הנטק איה הצובקה םא רקיעב)
ףקשי םגדימהש בושח ,תמייוסמ הצובק לש םימצמוצמה הידממ םוש לע אקווד .2
;הידממל ןוכנ סחיב התוא
.רבגומ גוציי הל תתל וננוצרבו הנטק הצובקה .3

,ויד גציימ היהי אל המיגדה רצותש חרכהב ושוריפ ןיא דוביר אלל םגדימ ןוניכ
םיחינמ ונאש ועמשמ דובירה רדעה .דבורמ םגדימ רשאמ ךרע תוחפ וב שיש וא
.הריבס הדימב תמגדנה היסולכואה תא גצייל םייארקאה םייטסיטטסה םיכילהתל
םגדימ שמשת םירוגמ ירוזא יפל רגאמה לש תיארקא המיגד ,הז בלשב ,ךכיפל
.םיטנמרופניאה תריחבב ינושאר

יד רבטציש םיפוצ ונאו ,תרכינ תומכב ודעותי ןכא הייסולכואב םיבחרנ םיקלח
תומייוסמ ןיסולכוא תוצובק לש ןגוציי תמר ,תאז םע .םלוה ינושל גוצייל רמוח
המגוד .וז הצובק לש הנושל ינייפאמ לע תויללכ תונקסמ תקסה םשל קיפסת אל
תאזה תידוחייה הצובקה .םיצוביקה יבשות תייסולכוא איה וזכ ןיסולכוא תצובקל
0.2%-מ תוחפ םיווהמ םיצוביקה ינב םויכ םא .היסולכואהמ םועז זוחא הווהמ
םצעב) םיקינצוביק 2 לולכי ילאידיא םגדימ ירה ,םיאת 900 רגאמבו הייסולכואהמ
תפש תא תינשלב ןייפאל לכותש ידכמ תמצמוצמ ןבומכ איה תאזכ המיגד .(1.8
לש הדיחי רשקה תייולת הפולחמ רתוי לולכל םיפאוש ונאשכ דוחייב ,םיקינצוביקה
הצובק-תת לש םייוסמ גוציי לולכי ד"מעמש יפ לע ףאש תרמוא תאז .הצובק-תת לכ
שורדה לופיטל רשאב םירקוחה תא ןווכל קר ולכוי םידעותמה םיאתה וא אתה ,תאזכ
ףוסאל שי הזה גוסה ןמ םירקחמב .הנמאנ םגצייל אלו הזה גוסה ןמ ףיקמ רקחמל
רוקמכ ד"מעמב שמתשהל ולכוי םירקוחה .דרפנב דעיה תייסולכואמ םינותנ
ידכ ,רתוי בושחש המ ,וא ,הייסולכואה ללכ יבגל תוסחייתה תרגסמכ ,האוושהל
וא דעיה תויסולכואמ תחא לכל ץוחנה רקחמה גוסל רשאב ינושאר עדימ לבקל
ןב רגאמה ,תולודגה תוינושלה תוצובקה יבגל .הלאה תומייוסמה םירבודה תוליהק
םיטביה לש בחר ןווגימ לע םיפיקמ םירקחמ תכירעל קיפסי הלימה ןוילימ השימח
.לארשיב תרבודמה תירבעה לש םייטסיוגנילויצוסו םיינשלב

חישה ירשקה תמיגד (ב)

הגוהנה החיכש הקינכט איה םייפארגומיד םינותנ יפ לע גציימ םגדימ תכירע
,תאז תמועל .הייסולכואה לש תיארקא המיגד ידי לע תעצבתמו ,ןיסולכוא תמיגדב
טעומ חישה ירשקה תא םג הנמאנ גצייש ןושל רגאמ תיינבב רבצנש ןויסינה
(9).רתויב

רשקהה תייולתו תיפארגומידה ,תינושלה תונושה לש ןימא גוציי חיטבהל ידכ
תמיגד .םיילאוטסקטה םינותנה לכ תמיגד תעב תויארקאה ןורקע רמשיי ,תחאכ
המיגד תמגדנה הייסולכואה לש תוטלקהה לכ ףוסיא רחאל עצבתת חישה ירשקה
לכ תא טילקהל ושקבתי יארקאה ןיסולכואה םגדימב ולעש הלא לכ .תיפארגומיד
,קדבית תאזכ הטלקה לכ .םיפוצר םימי השולש ךשמב םתוא תורוקהו םהיכלהמ
יארקאב רחביי יקנה רמוחה לכמ .םירורב אל רוביד יעטקו הקיתש יחוורמ ורסויו
רגאמב ללכייש םינותנה רוקמ תא הווהיש אוהו (10),העש לש ךרואב טסקט לש עטק
יפ לע ןה ,םייעבטה חישה יבצמ רוזיב תא ףקשל היושע וז תיארקא הריחב .ישארה
חישה יגוסל םאתהב ןהו ,חישה ירשקהל םאתהב ןה ,םינוש םינמזב םהיתויורקיה
.םינוש היסולכוא יגוסל םינמוזמה
 

:םייטילנאה םינוירטירקה ןיבל הקיטסיטטסה תועיבת ןיב רעפה רושיג (3)
 תידממ-ברה תינבתה תוכרעיה

שיש תויה .תיפארגומיד הפולח לכל םיאת 20 הנקמ ד"מעמ לש תיסיסבה תינכותה
וז תומאות תופולחה לכ אל .םיאת 900 ורבטצי ןבולישמ ,תויפארגומיד תופולח 45
ינפל הלעו ץראה דילי וניאש ידוהי) 3 הדילה םוקמ ןוירטירק ,לשמל .וז תא
בחרמ לכ תא אל ףאו (םינש 16-27) הנושארה ליגה תצובק תא םאות וניא (1965
ףסונב .1965 ירחאש הפוקתה ידילי הב םגש ,(םינש 28-50) היינשה ליגה תצובק
תויהל םילוכי םניא (18-16 ינב) א1 ליגה תצובק תתב םימגדנהמ קלח ,ךכ לע
ןונכתה יפ לע רבכ ,ךכל יא .(3 'סמ ךוניחה הנתשמ) תינוכית לע הלכשה ילעב
לכ אלש םירובס ונא ןכ ומכ .היאת 900 לכב אלמתהל תינבתה לכות אל ינושארה
תחא לכ רובע תומייקו תונימז רשקהה תויולת תופולחה ןיבמ תוירשפאה תופולחה
.תויפארגומידה תופולחה ןמ

ירקחמה שומישה תעב םטוקילו רגאמב םתבצהל םינותנה ףוסיא ,ליעל ונרהבהש יפכ
םתבצהל םינותנה ףוסיא להנתי תישאר .ןיטולחל תונוש םיכרדב ועצבתי םהב
המיגד יפ לע ,רמולכ ,םידפקומ םייטסיטטס םיעצמאב עצובת וז המישמ .רגאמב
.תיארקא

ירקחמ שומישל םינותנה תכירע .אבה בלשה אוה ףסאנש ילאוטסקטה רמוחה ןוגריא
םינוירטירקל סחייתתו םיאתה תינבת ןוניכב ועבקנש תונורקעה לע ססבתת
ודמעי .ליעל ראותש יפכ וללקושש רשקהה ייולת םינוירטירקלו םייפארגומידה
םישנא ידי לע וקפוהש םיטסקט יאצמ ךותמ יארקאב ורחבנש םיטסקט ונתושרל
תינבתב וכרעיי וללה םיטסקטה .חיש ירשקה לש בחר ןווגימב יארקאב ורחבנש
םינותנה יפ לע הל םאותה אתה לא סנכות טסקט תדיחי לכשכ ,תידממ-ברה
ילאוטסקטה רמוחה תקולח .םיאתמה חישה רשקה יפ לעו הירבוד לש םייפארגומידה
םיאתה תינבת ,ונייהד .םלוה תומיכבו תויארקאה ןורקע יפ לע השעית םיאתל
םיאתה רפסמ יפ לע אלו ונתושרל הדימעה תיארקאה הריחבהש םיטסקטה יאצמב אלמתת
ונל רשפאת וז השיג .תיפארגומיד הדיחי לכ תושרל דימעה ינורקעה בוציעהש
םימגדה תודוא דומללו םירבודה תליהקב םייקה חישה ימגד ןווגימ לע דומעל
םינוירטירקהו םייפארגומידה םינוירטירקה בולישמ הלעיש יפכ ,תיתוכיאו תיתומכ
חישה ירשקה לש ינושאר חותינ ביני םיאתל ןוימה ,תורחא הלימב .רשקהה ייולת
לש שומישה ףקיה לש ינושאר חותינ ןכו ,םינוש הייסולכוא יקלחב שומישב ןכאש
םינותנה לכ ,ליעל ןיוצש יפכ .תורחא תופולחל סחיב וללה תוינושלה תופולחה
םיטסקט ףולשל לכוי רגאמה רקוחו ,שרוד לכל םישיגנ ויהי םייטסיוגנילויצוסה
תואצות בינהל ידכ ,תאז םע .וצפחכ םייטסיוגנילויצוס םינותנ יפ לעו ויכרצל
תפילשל סיסבכ ליעל וטרופש םינתשמה תא םיעיצמ ונא ,ינושל חותינב תויתועמשמ
.םינותנ
 

םיחפסנ םיאת

ויהי אל ,רשקה ייולתו םייפארגומיד וא םייפארגומיד ,םימייוסמ םיפוריצ
ינושל רקחמ רשפאל ידכמ ריעז היהי םגוצייש םיפוריצ םג ויהי ;המיגדב םיגצוימ
יפארגומידה דובירה לש אצוי לעופ ויהי ןכא הלא םירסח ,םירקמה בורב .יתועמשמ
.תונושה תוצובקל םייעבטה חישה ירשקה יאצמ לש וא ,לארשיב םירבודה תליהק לש
םאו םגדימב והשלכ םגפ תאפמ םא ,םינוקית ושרדיי םימייוסמ םירקמב ,תאז לכב
,הצובק רובע לקשיי רתי גוציי .תמייוסמ הצובקל רתי גוציי ןתמל לוקיש ךותמ
ירבוד לש תינושלה תוגהנתהה לע תדחוימ העפשה הל שי יכ הארנש ,תוצובק וא
ווהיש םהו ,םינזואמ אל םירגאמ-תת ונוכיי הלא תוצובק רובע .לארשיב תירבעה
יפכ .ןזואמ ןפואב ונזוהש ישארה רגאמה יאת 900 לע תפסונה םיאתה 50 תסכימ תא
,םיצוביק ינב לש םרובידמ םינותנ וליכי הלאה םיאתה ,הז בלשב אבנל ןתינש
תופוקת והשש תירבע לש םיידילי םירבוד וא ,תינימ-דח הייטנ ילעב ,םידרח
.לארשיל ץוחמ תוכורא

ךשמנו הבוח אוה לארשיב יאבצה תורישה .תדחוימ בל תמושתל הכזת אבצה ןושל
דוע םיתרשמ םירבג ,ןכמ רחאל .םישנל םישדוח העשתו הנשו םירבגל םינש שולש
םיתרשמ םירחא םיבר .49 ליג דע םיתעל ,םיאולימ תורישב תמייוסמ הפוקת ךשמב
היילע תטלוק הנידמ לארשי תנידמ תויהב .ןוחטיבה תוחוכב וא עבקה אבצב
לע .תילארשיה הרבחה לש ךותיהה רוככ דימתמו זאמ שמיש יאבצה תורישה ,התוהמב
איה תירבעה לע ותעפשה ,לארשיב הרבחה ייחב אבצה לש תילוגסה ותובישח םוש
קפס ןיא ךא ,ןושל תועבטמבו םילימה רצואב וזה העפשהה תרכינ רקיעב .המוצע
לש רגאמ-תת םג וכותב ליכי ישארה רגאמהש יאדו .הלא םימוחתל רבעמ םג אצמיתש
וא ,יארקאה םגדימב רצוויי הז רגאמ-תת םא תעדל ןיא הז בלשב .אבצהמ תוטלקה
(11).דרפנב ךרעייש
 

םילשמה רגאמה

,תאז םע .םיירקיעה רובידה יגוס בורל םלוה גוציי תתל יופצ ישארה רגאמה
םתובישחש רובידה ןושל לש םידחא םימוחת תגציימ הניא ליעל תראותמה תינבתה
תסנכה ירבח לש םרוביד אוה ךכ .ד"מעמב םמוקמ אצמייש יוארה ןמש ךכ ידכ הבר
היזיוולט) תרושקתה יעצמא ןושל לוכל לעמו ,טפשמ יתבב רובידה ,םירחבנה תיבב
תופולח ,תרחא וא וז הדימב הלא תורוקמל הפושח היסולכואה ללכ תויהב .(וידרו
העפשה תולעב ןה ,םיבר םירבוד לש םרוביד תא תופקשמ ןניאש םגה ,הלא תוינושל
אוה ורקיעבש ,ישארה רגאמה תא םילשהל ןוכנל וניאר ךכ םשל .ןושלה לע הבר
העפשה תונב תוביבסב תרבודמה ןושלה תא ופקשיש םיפסונ םיאתב ,גציימ רגאמ
ךרעיי .ןלהל תוטרופמ םילשמה רגאמב תוגצוימה תוירוגטקה .הלא ןוגכ תינושל
ידי לע ומילשהל ךרוצה תא קודבל ידכ הזה םיאתה ףוסיא רצות רחא דימתמ בקעמ
.קהבומב הנוש יפארגומיד עקר ילעב םירבוד יפמ םיליבקמ םיאת תפסות


 
ינטנופס-אל
ינטנופס
     
בתכה ןמ ארקומ
ישפוח רוביד
       
   
+
ליגר רודיש
א1
היזיולט
 
+
 
ליגר רודיש
ב1
+
   
ליגר רודיש
ג1
   
+
טרופס רודיש
א2
 
+
 
טרופס רודיש
ב2
+
   
טרופס רודיש
ג2
 
+
+
ןויאר
3
 
+
+
חיש-בר
4
+
   
טרס
5
+
   
תמוסרפ
6
   
+
ליגר רודיש
א7
וידר
 
+
 
ליגר רודיש
ב7
+
   
ליגר רודיש
ג7
   
+
טרופס רודיש
א8
 
+
 
טרופס רודיש
ב8
+
   
טרופס רודיש
ג8
 
+
+
ןויאר
9
 
+
+
חיש-בר
10
 
+
+
ןופלט תוחיש
11
+
   
תמוסרפ
12
+
   
םואנ
א13
תסנכ
 
+
 
םואנ
ב13
   
+
םיגולאיד ;םיגולונומ
ג13
+
   
םואנ
א14
טפשמ תיב
 
+
 
םואנ
ב14
   
+
םיגולאיד ;םיגולונומ
ג14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 ללוכ ,חיש ירשקה לש תוירוגטק לע וסיסבב יונבה ,םילשמה רגאמה ,ןכבו
.ולוכ רגאמה ןמ 2.6%-כ ,הלימ ףלא 130,000 םהש ,דחא לכ הלימ 5,000 ינב םיאת
םינותנ יפ לע םיפסונ םיאת םילשמה רגאמל ףיסוהל ךרטצנ יאדווש םושמ
,ולדוגב לפכוי םילשמה רגאמה יכ איה ונתכרעה ,םירבודה לש םינוש םייפארגומיד
(12).ולוכ רגאמה ןמ 5%-כ לולכי רבד לש ופוסבו
 

הדובעה תינכות

.רצונ אוה הרובעש הליהקה לש יתרבחה הנבמה תא ףקשל בייח גציימ ןושל רגאמ
םייפארגומידה םינותנה תקידבל תילארשיה הרבחב ףיקמ רקחמ ךרענ אל ןיידע
יואר םגד בצעל ידכ ,ךכיפל .הב תירבעה שומישב חישה ירשקה רבדב םינותנהו
םיפוצר םיבלש העבשב רגאמה ןוניכ תאו רקחמה תא ךורעל םיננכתמ ונחנא ,ד"מעמל
יפכ רשקהה ייולת םינותנהו םייפארגומידה םינותנה תמאתה וקדביי םכלהמב רשא
ונידיב עייסיו ,םימדוקה םיבלשה תא ששאל ונל רשפאי בלש לכ .ליעל ועצוהש
.ותומלשב רגאמה לש תיפוסה ותרוצ תא שבגל

(pilot) תימורט הקידב :1 בלש

:תורטמ

.לארשיב תירבעה ירבוד תליהקב חישה תופולחמ ןווגימ רוקסתש המידקמ הריקח .1
.תילארשיה הרבחב תונוש תוצובקמ םינותנה תגשה יכרד לש ינושאר דומיל .2
.טסקטה יגוסו קיתעתה ,לולמיתה ,םושירה תוטיש ,םיינכטה םילכה תקידב .3
.3 בלשלו 2 בלשל ןונכתה לולכש .4

,ישארה רגאמה תיינבל ןנכותמה יארקאה יטסיטטסה םגדימב ומכ :הרעה
תופולח רפסמ .םייפארגומיד םיחנומב םירדגומ 1 בלשב םיטלקומה םיטנמרופניאה
.הטלקה ידכ ךות יוטיב ידיל ואובי רשקה תויולת חיש

:עוציב יכילה

גציימ םגדימ ידי לע אלש םיטנמרופניא 20 תריחב*
ליגה ,ינתאה אצומה תניחבמ ןזואמ היהי 1 בלשב וטלקויש םיטנמרופניאה ןווגימ
םישל שי .םינותנה חותינל םיאתה תינבתב םיעצומה םינוירטירקל המודב ,ךוניחהו
.הח  תנל אל ךא ,תינושל תונוש גיצהל תדעוימ תימורטה הקידבהש ,תאז םע ,בל
יחרזמ וא יזנכשא אצוממ םידוהי) םאצצומ יפ לע ורחביי וטלקויש םיטנמרופניאה
תמועל החפשמ ילעב םניאש 27-20 יאליג) יתחפשמה םדמעמו םליג יפ לע ,(םיברעו
ילעב תמועל הכומנ הלכשה ילעב) םתלכשה יפ לעו ,(החפשמ ילעב 60-50 יאליג
.תלייחו לייח םג וטלקוי .ןימה ינותנ םג ןובשחב וחקליי .(ההובג הלכשה
טנמרופניא לכ םע יטסיוגנילויצוס ןויאר*
תוטלקהה תארקל טנמרופניאה תנכה*
ומצע טנמרופניאה ידי לע ףצרב הטלקה לש תועש שולש :הטלקה*
ושענש תוטלקהה לש תוביסנהו םיאנתה רבדב םיטנמרופניאה לש טלקומ לואשית*
רקחמ יכרוצל תוטלקהה תצפהלו שומישל המכסה לע המתחה*
ב"ויכו ,םינכת ,תועש ,םיכיראת :ימלוגה רמוחה לש ינושאר ןוימו ןוגרא*
ב"ויכו ,רמוחה תומכ ,ןושל ישומיש ,תוכיא :תוטלקהה תכרעה*
יעטקו הקיתש יעטק תרסה ;וטלקוהש תועשה שולש ךותמ העש :םינותנ תרירב*
חונעיפל ןתינ אלש רוביד
םינותנ דסמב םושירו רמוחה ןוימ*
לולמית*
תילגנאל םוגרת ,תוסולג ,יטנופ קיתעת :תופסונ תויוותהל םיעטק תריחב*
ןויעל םיטסקט לש יגולופיט ןוימו ןושלה תופולח רואיתל ילאוטסקט חותינ*
יקודקדו ילקיסקל
לולכמכ 1 בלש תכרעה*

(pretest) תיטסיטטס הצרה :2 בלש

:תורטמ

ןיפנא ריעזב ישארה רגאמה לש תינויסינ הצרה .1
הייסולכואה לש תיארקא המיגדב םיכורכה םיאשונה דומיל .2
(ב"ויכו ,יתביסנ ,יטסיוגנילויצוס) ףסונ עדימו תוטלקהה תגשה יכרד דומיל .3
םיטנמרופניא ידיב הפיצרו חווט תכורא הטלקהב תוכורכה תויעבה דומיל .4
רגאמה בושחמ לש עוציבו ןונכת .5

םא .ישארה רגאמל תננכותמה תיטסיטטסה המיגדה רבכ עצבתת 2 בלשב :הרעה
לש םינותנה ףוגב וללכיי הכלהמב וקפויש םינותנה ,חילצת תאזה תימורטה הקידבה
דוביע יכרד לש תקדקודמה הקידבה אוה הז בלש לש ורקיע .ד"מעמ לש ישארה רגאמה
.םינותנה

לכ םימי 3 ינב הטלקה יפצר 45 רמולכ ,ישארה רגאמהמ 5% ווהי 2 בלש תוטלקה
.דחא

:עוציב יכילה

וכותמ םיטנמרופניא 45 תריחבו ןיסולכוא םגדימ תכירע :תיטסיטטס הנכה*
:הכרעה   
?םגדימב םיאצויה לש תונעיהה זוחא והמ (1)   
?ךירצ םא לדגוי דציכ וא הז זוחא תגשהל הפידעה ךרדה יהמ (2)   
?תופסונ תומיגד ושרדיי םאה (3)   
?תונמ םגדימב המיגד שרדית םאה ,הכומנ תונעיה לש הרקמב (4)   
טנמרופניא לכ םע יטסיוגנילויצוס ןויאר*
תוטלקהה תארקל םתנכהו םיטנמרופניאה תכרדה*
טנמרופניא לכל ףצרב הטלקה לש תוממי שולש :הטלקה*
תוטלקה ףוסיא*
רקחמ יכרוצל תוטלקהה תצפהלו שומישל המכסה לע המתחה*
תולאש ,הטלקהב םיפתתשמה ,תוביסנו םיאנת :הטלקהה רבדב טלקומ לואשית*
תוישיאו תוינושל
:הכרעה   
?תוממי שולש תב ףצר תטלקה המישי המכ דע (5)   
ב"ויכו ,םינכת ,תועש ,םיכיראת :ימלוגה רמוחה לש ינושאר ןוימו ןוגרא*
יעטק תרסה :רגאמל ושמשיש ןמזה תודיחי לש תיארקא הריחבל תוטלקהה תנכה*
חונעיפל ןתינ אלש רוביד יעטקו הקיתש
:הכרעה   
שולש ךותמ המכ - אל םא ?תוממיה שולש לכ ךשמב ףצר תטלקה הכרענ םנמאה (6)   
?הטלקהל ולצונ ןכא תוממיה       
?ןבומ טלקומה רמוחה ךותמ המ (7)   
?ינושל רקחמ רשפאמה טלקומה רמוחה זוחא המ (8)   
וטלקוהש תוממיה שולש ךותמ העש :םינותנ תרירב*
םינותנ דסמב םושירו רמוחה ןוימ*

ואדיוב דועית תקידב :א2 בלש

:הרטמ

.ישארה רגאמה רובע ואידיו תוטלקה לש תינויסנ הצרה*

.רתוי רחואמ דעומב לפוטיו ןודינ אל ןיידע הז אשונ :הרעה

םילשמה רגאמה רובע ינושלה רמוחה ףוסיא :3 בלש

:הרטמ

,טפשמ יתבמו תסנכהמ ,וידרה ןמ ,היזיולטה ןמ תוטלקה םהבש םיאת 50*
םינוש חיש ירשקה רקיעב םיגציימו

:עוציב יכילה

תופולח) רשקהה ינתשמ תינבתב ורדגוהש יפכ וידרו היזיולט תוינכות תריחב*
(תופולח 20 ה"ס ,12-1
את לכ רובע תועש 3 תטלקה*
היזיולטב 3 ץורעב תורדושמה תסנכה תובישימ תועש 10 לש ףצר תטלקה*
ג-א13 תופולחל םאתהב דחא לכ העש ינב םיפצר השולש לש תיארקא הריחב*
טפשמ יתב תובישימ תועש 10 לש ףצר תטלקה*
ג-א14 תופולחל םאתהב דחא לכ העש ינב םיפצר השולש לש תיארקא הריחב*
ב"ויכו ,םינכת ,תועש ,םיכיראת :ימלוגה רמוחה לש ינושאר ןוימו ןוגרא*
םיטלקומה לע םייפארגומיד םינותנ תגשה*
םיטלקומה םע יטסיוגנילויצוס ןויאר*
:הכרעה   
םיטנמרופניאה לש םייפארגומידה םהינותנ תקידב (1)   
ךרוצל םאתהב תופסונ תוטלקה תכירע (2)   
םינותנ דסמב םושירו רמוחה ןוימ*
תוטלקהה לולמית*
םיאתל הקולח*
םינותנל םאתהב םייפוס םושירו ןוגריא*

(לוק תוטלקה) ישארה רגאמה רובע ינושלה רמוחה ףוסיא :4 בלש

:עוציב יכילה

תכרעה יפ לע םישקבתמה םייונישב ,2 בלש לש עוציבה יכילה יפ לע עצבתמ 4 בלש
.2 בלש לש תואצותה

יטסיטטסה םגדימה יפ לע םיפסונ םיטנמרופניא םע רשק תריצי :תיטסיטטס הנכה*
לכ ךס .2 בלש תואצותמ תבייחתמה השדח המיגד יפ לע וא 2 בלשב ךרענש
לוכה ךס .ואידיוב וטלקוי םהמ 5% רשאכ ,900 אוה םישרדנה םיטנמרופניאה
5% םהש 45 תוחפו 2 בלשב וטלקוהש 45 תוחפ 900) שיא 810 הז בלשב וטלקוי
.(ואידיוב וטלקויש
טנמרופניא לכ םע יטסיוגנילויצוס ןויאר*
תוטלקהה תארקל םתנכהו םיטנמרופניאה תכרדה*
טנמרופניא לכל ףצרב הטלקה לש תוממי שולש :הטלקה*
תוטלקה ףוסיא*
רקחמ יכרוצל תוטלקהה תצפהלו שומישל המכסה לע המתחה*
תולאש ,הטלקהב םיפתתשמה ,תוביסנו םיאנת :הטלקהה רבדב טלקומ לואשית*
תוישיאו תוינושל
ב"ויכו ,םינכת ,תועש ,םיכיראת :ימלוגה רמוחה לש ינושאר ןוימו ןוגרא*
יעטק תרסה :רגאמל ושמשיש ןמזה תודיחי לש תיארקא הריחבל תוטלקהה תנכה*
חונעיפל ןתינ אלש רוביד יעטקו הקיתש
וטלקוהש תוממיה שולש ךותמ העש :םינותנ תרירב*
םינותנ דסמב םושירו רמוחה ןוימ*

(ואידיו תוטלקה) ישארה רגאמה רובע ינושלה רמוחה ףוסיא :א4 בלש

תיטרואיתה החנהה .רתוי רחואמ דעומב לפוטיו ןודינ אל ןיידע הז אשונ :הרעה
ךותמ םיטנמרופניא 45 ונייהד ,ואידיוב טלקוי ישארה רגאמל רמוחה ןמ 5%-ש איה
.ישארה רגאמה רובע וטלקויש 900-ה

דוביע :5 בלש

:עוציב יכילה
לולמית*
םיאתל הקולח*
םינותנל םאתהב םייפוס םושירו ןוגריא*
:הכרעה   
תינבתב םתצופתו םיאלמה םיאתה רפסמ תקידב (1)   
חטשה ינותנ יפ לע תינבתה לש שדחמ ןוגריא (2)   
אלמל ידכ )תונמ םגדימ והמ רבסה) תונמ םגדימב ךרוצה יפ לע תופסונ תוטלקה*
.ליעלד םיכילהה יפ לע םירסח םיאת

ד"מעמ לש תינושאר רואל האצוה<<

םיחפסנה םיאתה :6 בלש

:הרטמ

תוצובק וגצייש ,תיארקא אל המיגדב ישארה רגאמה לע םיחפסנ םיאת 50 ףוסיא*
תודמעומה ןיסולכוא תוצובק .רשקה תויולת תומייוסמ תופולחו תודחוימ ןיסולכוא
םירבודו ,תינימ-דח הייטנ ילעב ,םידרח ,םיצוביק ינב םה הז רגאמ-תתב ללכיהל
בכרות תיפוס המישר .לארשיל ץוחמ תוכורא תופוקת והשש תירבע לש םיידילי
.רתוי רחואמ דעומב

:עוציב יכילה

.5-ו 4 םיבלשבכ עוציבה יכילה

תופסונ תויוותהב רגאמה תמלשה :7 בלש

:תופסונה תויוותהל םימלוה םיעטק תריחב*
יטינופ קיתעת*
תוסולג*
תילגנאל םוגרת*

תיפוסה ותרוצב ותצפהו רואל ד"מעמ תאצוה<<

 


 

תויפארגוילביב תוינפה

.(1989 טרנילג לע תרוקיב=) השדחה תירבעה קודקד .א"נשת .עשוהי ,ואלב
.157-149 :ה"נ וננושל

רקחל ירשפא םגד :לואירטנומ לש תיתפרצה סופרוק .ט"משת .בקעי ,הלילוט-ןב
.28-13 :27 תירבע תונשלב .תרבודמה תירבעה

ןויצ-ןב :ךותב .תילארשיה תירבעב רקחמה בצמ :אובמ .ד"משת .יבצ םחנמ ,ירדק
ונימי לש תירבעה לע רוטקוד תודובעו םירמאמ ,םירפס תמישר .(ךרוע) רלשיפ
םירקחמו םינויע :הנדסה ןמ) .ם"שת-ח"שת םינשב לארשיב רוא וארו תירבע ובתכנש
.16-1 .ןושלה תלחנהל הצעומה :םילשורי .(6 ,תירבעה ןושלה-יליחנמל

:ךותב .היחה תיתורפסה תירבעה לע רקס לש ותופיחד .ו"נשת .יבצ םחנמ ,ירדק
דעו דוסייל הנש האמ תואלמ לגרל תואצרה :התושדחתהבו התוחתפתהב תירבעה ןושלה
.147-127 .םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי .תירבעה ןושלה


Berglund, Ylva. 1999. Exploiting a Large Spoken Corpus: and End-users's Way to the BNC. IJCL 4: 29-52.

Berman, Ruth A. (in press). Genre and modality in developing discourse abilities. In C. L. Moder & A. Marinovic-Ziv (eds.). Discourse across languages and cultures. (Typological Studies in Language Series). Amsterdam: John Benjamins.

Berman, Ruth A. and Dorit D. Ravid (1999) The oral / literate continuum: Developmental perspectives. Final Report to Israel Science Foundation, Jerusalem.

Biber, Douglas. 1990. Methodological Issues Regarding Corpus-based Analyses of Linguistic Variation. Literary and Linguistic Computing 5: 257-269.

Biber, Douglas. 1995. Dimensions of Linguistic Variation: A Cross-Linguistic Comparison. Cambridge: Cambridge University Press.
Boas, Franz. 1940. Race, Language and Culture. New York: Macmillan.

Cermak, Frantisek. 1997. Czech National Corpus: A Case in Many Contexts. International Journal of Corpus Linguistics 2: 181-197

Cermak, Frantisek and Petr Sgall. 1997. Vyszkum mluvenי cestiny: jeho situace a potreby. Slovo a slovenost 58: 15-25.

Chambers, J.K. and Peter Trudgill. 1998. Dialectology. (Cambridge Textbooks in Linguistics.) Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Choueka, Yaacov. 2000. Bar-Ilan Corpus of Modern Hebrew: Interim Report. Institute for Information Retrieval and Computational Linguistics, Bar-Ilan University (Ramat Gan, Israel). (Hebrew)

Crowdy, Steve. 1993. Spoken Corpus Design. Literary and Linguistic Computing 8: 259-265.

Edwards, Jane. 1993 Survey of Electronic Corpora and Related Resources for Language Researchers. In: Jane A. Edwards, and Martin D. Lampert (eds.). Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 263-306.

Glinert, Lewis. 1989. The Grammar of Modern Hebrew. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, Michael. 1998. Spoken Language and Applied Linguistics Cambridge: Cambridge University Press.

McEnery, Tony and Andrew Wilson. 1996. Corpus Linguistics. (Edinburgh Textbooks in Empirical Linguistics.) Edinburgh: Edinburgh University Press.
 
 
  
תורעה

ןכו ,Edwards 1993 םג 'ר (1)
<http://www.ruf.rice.edu/~barlow/corpus.html#Corpora>
<http://www.icp.grenet.fr/ELRA/home.html>

ונייהד ,תבשחוממה תרושקתה ןושלמ םיטסקט לולכיש רגאמ-תת ןוניכ ונלקש (2)
יאדוו ,בחרתמו ךלוה הז תרושקת יעצמא .םיבשחוממ החיש ירדחו ינורטקלא ראוד
הימוטוכידב שדח דממ ,ונתשגרהל ,הווהמ תבשחוממה תרושקתה .דיתעב דוע רבגי
וז ןושל ,אסיג דחמ .קודבל שי ותואש ,הרובדה ןושלהו הבותכה ןושלה ןיבש
רתוי הבורק וז הניחבמו הבותכה ןושלה ןמ רתוי הברה הבר הדימב תינטנופס
ןושלה לש םיבושח םינייפאמ הב םירסח אסיג ךדיאמ םלוא ,רובידה ןושלל
רתוול ונטלחה ,ךכיפל .ילוק אלו ילאוזיו םוידמ אוה ומצע םוידמהו ,תרבודמה
.דרפנ רקחמל תאז ריאשהלו הז רגאמ-תת ןוניכ לע הז בלשב

גהל םה (םיינושל םיטנאירו=) ןושל תופולח תרדגהל םילבוקמה םיחנומה (3)
'תויפארגומיד תופולח' םיפוריצה יכ םיאצומ ונא .(רטסיגר) בלשימו (טקלאיד)
.ינושלה ןווגימה תא רתוי םימלוהו רתוי םיקייודמ 'רשקה תויולת תופולח'ו
םיטקלאיד םג אלא םייפארגואיג םיטקלאיד קר אל ללוכה ,יפארגומידה ןווגימל
ןיב הנחבאל Chambers and Trudgill 1998 ,לשמל ,ר ,םירחאו םיינתאו םייתרבח
.Biber 1995 'ר טסקט יגוס ןיבל רשקה תויולת תוינושל תופולחכ םירטסיגר

תונב תוילאוטסקט תודיחיב םיינושל םינייפאמ לש יתומכ רקחמ לע וססבתהב (4)
הבותכ ןושלב) ןושארה רודה ןמ תילגנאה לש םירגאמ השולש ךותמ הלימ ףלא
ירגאמב הלימ 5000-ו 2000 ינב םיטסקט" יכ  (261: 1990)Biber עבוק ,(תרבודמו
תומאותה תוילאוטסקטה תוירוגטקה תא הליעי הדימב םיגציימ םייטרדנטסה ןושלה
".הלא טסקט יגוס לש חותינ רשפאל ידכ

ינש ללוכ BNC -ה לש הלימה ןוילימ 10 ןב תרבודמה ןושלה רגאמ ,לשמל (5)
תוינטנופס תוחיש לש םיקיתעת ליכמה ,יפארגומיד קלח (1) :םיווש םיקלח
,רשקהה יגוציי קלח (2) ;רוביצה ללכ ךותמ םינוש םירבוד יפמ וטלקוהש תויעבטו
:רמולכ .םיעוריאו תושיגפ לש םינוש םיגוסב וטלקוהש םיטסקט םיקתעותמ ובש
םידמועו ,הזמ הז דרפנב ושענ רשקהה יולת רובידה גוצייו יפארגומידה גוצייה
.םידרפנ םירגאמ ינשכ םירקוחה רוביצ תושרל

םיטסקט לולכי אל ד"מעמ .16 ליג לעמ לארשי תנידמ יסולכוא רפסמ והז (6)
יכרד ןיב רעפה 16 ליג ינפל יכ םיארמ םידליה ןושלב םירקחמ .םידליה ןושלמ
Berman ,in press ;Berman and) ותולשב אישל עיגה אל הפ לעבו בתכב העבהה
.(Ravid 1999

ונתולת איה (םירוהה ינש וא םאה אלו) אקווד באה תדיל ץרא תריחבל הביסה (7)
ןותנ .באה תדיל ץרא אוה עבוקה ןותנה וב ,ץראב תוליגרה םינותנה ףוסיא יכרדב
.החפשמה לש ימונוקא-ויצוסה בצמה תעיבק רשפאיש ,באה עוצקמ ןותנל ףסותיי הז
םישנהמ הובג זוחאש םושמ םיליעי ,םיטומ הרואכל םהש ,הלא םינותנב שומישה
.ןתיב קשמל ץוחמ קסעומ וניא

אל תילמינימ ותלכשה רשאו חרזמה תודעמ תחאמ ץראה דילי ןקז ידוהי ,לשמל (8)
היהי הזכ םדאש חינהל ריבס ןכש ,1 גוסה ןמ הטלקהל אשומ ,יאדוול בורק ,הווהי
.םייתרוסמ םינוניג תלעב החפשממ קלח

Crowdy 'ר רשקה תויולת תופולח לש ןימא גוציי רבדב הריקחה ינוויכל (9)
;1993 :262-3 ;Berglund 1999: #2.1
<http://info.ox.ac.uk/bnc/what/spok_design.html>
:McCarthy 1998דחוימבו Cermak 1997 :190-1 ;Cermak and Sgall 1997 :19
.#1.4

ןהירשקהב רוביד תופולח תוושהל רשפאי םילימה רפסמ אלו ןמזה תמיגד (10)
םינייפאמ יפ לעו ןתוריהמ יפ לע םירבודה גוס ןיבל רובידה ירשקה ןיב תולתבו
.םירחא

בינהל היושע םירוגמ ירוזא יפ לע המיגד .המיגדה גוסב היולת וז הטלחה (11)
תפוקתב םתיבב םיררוגתמ םניא םיבר םילייחש םושמ ,אבצה ןמ םיטנמרופניאב רסח
.תורישה

ךכ ןנכותמ ד"מעמ ,(ליעל 5 הרעה האר) םירחא ןושל ירגאמל דוגינב (12)
ייולת םינתשמו םייפארגומיד םינתשמ בולישל בל תמיש ךות ופסאיי וינותנש
יולת הסיסבש המיגדב םיטסקט לש תיסחי הנטק תומכ ךא םילשהל שי ,ךכיפל .רשקה
.רשקה