זכרמ ךותמ לעופו ,םידבוע השיש הנומ טנרטנאה תווצ
.א"ת תטיסרבינואב םיבושיחה
,םירתא תקוזחתו חותפ םוחתב תונורתפ קפסמ תווצה
.תפטושה ותקוזחתל דעו רתאה ןויפא בלשמ
:םינוש םימוחתב עוצקמ ישנא הנומה יעוצקמ ףוג ונא
.בוציעו ןכות תכירע ,D.B ,תונכת
םימשימה םיטקיורפ ןווגמב בר ןויסנ הדיחיל
.תונוש תויגולונכט
םינהנ ונתוחוקל , הטיסרבינואל םיכיש ונתויהב
,רתאל םינוכדע ושקבתי רשאכ ,דיתעב םגש ןוחטבהמ
.םתורשל ןאכ היהנ ונא

03-6408586 , 03-6405102 'לט םיפסונ םיטרפ
webteam@post.tau.ac.il :ל"אוד